Ogłoszenie Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Ogłoszenie

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.
W terminie od dnia 5 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.
Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. wynosi 40.000.000 zł.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.
Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy dla koła gospodyń wiejskich za pośrednictwem platformy ePUAP należy postępować analogicznie jak w przypadku składania wniosku o wpis do KRKGW. Proces ten opisany jest w z „Instrukcji opisującej składanie wniosków do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP”, która została udostępniona na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl, w zakładce Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, w części Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2020/instrukcja_skladania_wnioskow_KGW_przez_ePUAP.PDF) .
W przypadku skorzystania z wrzutni do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.
Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi: - 3000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków, - 4000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków, - 5000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.
2
Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:
1. wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku,
3. zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości,
4. przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia - udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.
Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z :
1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
4. inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Formularze niezbędne do przyznania pomocy, oraz pozostałe dokumenty tj.:
 Wniosek o przyznanie pomocy w 2020 roku:
 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej:
 Instrukcja wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich
 Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich
 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM
 Uchwała o wyborze Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich
 Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego Koła Gospodyń Wiejskich
 Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
 Załącznik do wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
znajdują się na stronie internetowej ARiMR lub w Biurze Powiatowym ARiMR w Żninie
3
Akty prawne Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 932) Rozporządzenie MFiPR z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. z 2020 r. poz.992)

metryczka


Wytworzył: Bogna Adamska (12 czerwca 2020)
Opublikował: Artur Koliński (12 czerwca 2020, 12:52:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 918