Emisja obligacji 2014

Emisja obligacji 2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA WZOSTU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA WZOSTU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCHZobowiązania wymagalne naszej Gminy występują w Rozdziałachoświatowych i są następstwem nieprzewidzianych przy pracach nad projektem budżetuzmianach dotyczących zmniejszenia w ciągu roku [...]

Informacje o udzielonych poręczeniach (podmiot, kwota pierwotna, okres poręczenia, termin spłaty i czy nastąpiły wypłaty z tyt. poręczenia).

Informacje o udzielonych poręczeniach (podmiot, kwota pierwotna, okres poręczenia, terminspłaty i czy nastąpiły wypłaty z tyt. poręczenia) - nie posiadamy [...]

Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach.

Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach - nie posiadamy [...]

Sprawozdania (na koniec 2012 roku i 2013 roku)

Informacja finansowa za IV kwartał 2012 [...]

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni dostępny rok oraz opinie RIO

Zarządzenie nr 12.4.2013BURMISTRZA ŁABISZYNAz dnia 28 lutego 2013w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2012 rok------------------------------------------Zarządzenie nr 120.10.2014BURMISTRZA ŁABISZYNAz [...]

Aktualna uchwała budżetowa, dot. WPF i emisji obligacji, oraz uchwały pierwotne na ten rok.

Uchwała nr XXXI/266/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 14 maja 2014w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu---------------------------------------------------Uchwała nr XXXI/265/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia [...]

metryczka