Sposób załatwiania spraw,kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania.


Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

1.Niezwłocznie  załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

2.Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego  następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej :

- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym,

- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,

3.Organy wyższego stopnia określają rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w p.2.

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (23 stycznia 2004)
Opublikował: Artur Czaja (23 stycznia 2004, 12:39:38)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (18 lutego 2004, 10:06:28)
Zmieniono: poprawiono błąd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21976