Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Miejski w Łabiszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji, oraz nagłówki są duplikowane,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Koliński, portal@labiszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3844052. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. W Urzędzie Miejskim istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych i osób z szczególnymi potrzebami. Przy drzwiach wejściowych został zamontowany domofon, którym można powiadomić osobę z sekretariatu o obecności,
 2. Podjazd umożliwia wejście do budynku UM w Łabiszynie,
 3. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych naprzeciw budynku UM,
 4. Istnieje możliwość wejścia na teren UM z psem asystującym,
 5. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: urzad@labiszyn.pl lub telefonicznie +48 52 3844052. Ponadto Urząd Miejski w Łabiszynie udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:
  1. Informacje dot. działalności Urzędu dostępne są na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz www.labiszyn.pl
  2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@labiszyn.pl
  3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: +48 52 3844 177

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

metryczka


Wytworzył: Marlena Szafrańska (30 marca 2020)
Opublikował: Artur Koliński (31 marca 2020, 10:07:00)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (30 listopada 2020, 11:14:27)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11754