Sprzedaż nieruchomości-zarządzenie Nr 0152/28/04.


 

Zarządzenie  Nr 0152/28/04

Burmistrza  Łabiszyna z dnia  19 sierpnia 2004 r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Łabiszyn

 

                      Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz 220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 214 poz.1806/ i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39/ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 września 2000r. Nr XVIII/164/2000 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn

 

BURMISTRZ   ŁABISZYNA

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość położoną na terenie miasta Łabiszyn, stanowiącą własność Gminy Łabiszyn.

Lp

Miejscowość

Nr działki

Pow. w ha

KW

 

Przeznaczenie

1

Ojrzanowo

59/4

0,1431

20082

Teren budownictwa

mieszkaniowego jednorodzinnego

                                                                    

§ 2.

 

Podać do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 poprzez wywieszenie go na

okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ,a ponadto w miejscach zwyczajowo przyjętych.

                                   

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (20 sierpnia 2004)
Opublikował: Artur Czaja (20 sierpnia 2004, 15:43:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2443