zamówienie na:

Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.7.2020
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2021  11:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 19.01.2021 (423kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 14.01.2021 (424kB) pdf
ogłoszenie_776805_N_2020 (757kB) pdf
SIWZ_IGM_271_7_2020_zm_z_19_01_2020 (654kB) pdf
SIWZ_IGM_271_7_2020_zm_z_14_01_2021 (615kB) pdf
SIWZ_IGM_271_7_2020 (653kB) pdf
załącznik_nr1a (138kB) word
załącznik_nr1b (133kB) word
załącznik_nr2 (58kB) word
załącznik_nr3 (53kB) word
załącznik_nr4a (65kB) word
załącznik_nr4b (130kB) word
załącznik_nr5 (462kB) pdf
załącznik_nr6 (53kB) word
załącznik_nr7 (89kB) pdf
załącznik_nr8 (76kB) pdf
załącznik_nr9 (14099kB) zip
załącznik_nr10 (18270kB) zip
załącznik_nr11a (7059kB) zip
załącznik_nr11b (4252kB) zip
załącznik_nr12 (11104kB) zip
załącznik_nr13 (13169kB) zip
załącznik_nr14a (7075kB) zip
załącznik_nr14b (3609kB) zip
załącznik_nr15 (52kB) pdf
załącznik_nr16 (4900kB) zip

załączniki z 14.01.2021
--------------------------------------------------
załącznik_nr17_badania_geologiczne (2506kB) pdf
załącznik_nr18a_mapa_zakres_III_etap (2627kB) pdf
załącznik_nr18b_mapa_zakres_III_etap (1297kB) pdf

załącznik z 19.01.2021
----------------------------
załącznik_nr19 (109kB) pdf
UWAGA!!!
W związku z załączonymi odpowiedziami i załącznikami, które należy przeanalizować Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 26.01.2021roku godz. 11:00


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie 1
Z uwagi na zawarte w treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapisy dotyczące konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego nad realizacją prac proszę o określenie kto ponosi koszty nadzoru oraz ewentualnych badań archeologicznych?
 
Odpowiedź: Koszty nadzoru archeologicznego i ewentualnych badań leżą po stronie Zamawiającego. O kosztach, które należy wliczyć lub nie w przedmiot zamówienia, zawarte są także w STWiOR stanowiącej załącznik do SIWZ.
 
Pytanie 2

Proszę o zamieszczenie wyników badań geologicznych umożliwiających właściwe oszacowanie kosztów odwodnienia wykopów oraz konieczności wymiany gruntu.
 
Odpowiedź: W załączniku nr 17 – Zamawiający dodaje badania geologiczne dotyczące przedmiotowego zadania.
   
Pytanie 3

Prosimy o graficzne uszczegółowienie zakresu jaki objęty jest postępowaniem.
 
Odpowiedź: Załączona do postępowania dokumentacja projektowa zawiera także planowany do realizacji etap IV kanalizacji i wodociągu. W związku z pojawiającymi się niejasnościami Zamawiający załącza w załączniku nr 18a i 18b uszczegółowiony załącznik graficzny na którym zaznaczono zakres, który jest objęty postępowaniem (III etap kanalizacji oraz budowa i przebudowa wodociągu) a kolorem czerwonym przekreślono odcinki, które planowane są do budowy w ramach IV etapu, który będzie przedmiotem odrębnego postępowania.
 
 
Pytanie 4
Z załączonych decyzji oraz uzgodnień drogowych wynika konieczność odtworzenia nawierzchni w których prowadzone będą prace na całej ich szerokości. Proszę o uszczegółowienie czy dotyczy to faktycznie całej szerokości jezdni, całej szerokości pasa ruchu w którym prowadzone są roboty czy też całej szerokości zdemontowanych nawierzchni. Pytanie dotyczy zarówno nawierzchni dróg wojewódzkich, powiatowych jak i gminnych.
 
Odpowiedź: Zamawiający skierował pismo do ZDW w Bydgoszczy celem pomocy w odpowiedzi na zadane pytanie. W załączniku nr 19 Zamawiający załącza pismo ZDW.11.392-254.38.1.2020

Pytanie 5
Czy na projektowanych „ślepych” odejściach sieci wodociągowej fi 110 mm Zamawiający przewiduje zamontować dodatkowe zasuwy umożliwiające późniejszą rozbudowę sieci bez konieczności dokonywania wyłączeń na sieci fi 160 mm?
 
Odpowiedź: Tak. Wykonawca powinien wliczyć wymienione koszty w cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

 
Pytanie 6
W przedmiarach nie został ujęty przewiert pod kolektor tłoczny, czy należy uwzględnić jego wykonanie i w jakiej ilości?

 Odpowiedź: Dane zawarte są w PRZEDMIARZE ABR-19-711 gr 2 poz. 180 i ABR-19-712 gr 2 poz. 160. Jednocześnie informujemy że zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenie ceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów z natury zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 9 SIWZ.
 
  Pytanie 7
W jakiej technologii należy wykonać poprzeczne przejścia pod drogami? Czy wymagane jest stosowanie rur osłonowych?

Odpowiedź: Przejście pod drogami należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w uzgodnieniu i zasadach wskazanych, opisanych w uzgodnieniach i decyzjach stanowiących załącznik do SIWZ a także zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi na etapie przekazania placu budowy.
 
Pytanie 8
Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie lub potwierdzenie ilości oraz grubości warstw nawierzchni asfaltowych do odtworzenia oraz krawężników zamieszczone w przedmiarze robót:
a)    na kanalizacji sanitarnej grubość warstwy ścieralnej i wiążącej wynosi po 4 cm, na sieci wodociągowej po 2 cm, natomiast w opisie technicznym do projektu budowlanego warstwa ścieralna ma 5 cm a wiążąca 6 cm.
b) podbudowa wg. przedmiaru kanalizacji sanitarnej to 24 cm, na wodociąg jest jej brak a w opisie jest 27 cm
c) ponadto opis wspomina o kostce betonowej na podbudowie oraz nawierzchni drogi gruntowej z mieszanki tłuczniowej o gr. 20 cm, których nie zawiera przedmiar
 
Odpowiedź: w związku z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenie ceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów z natury zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 9 SIWZ. Jednocześnie wskazówką dla Wykonawcy jest pismo ZDW w Bydgoszczy, która stanowi załącznik 19.
 
 
Pytanie 9
  Zwracamy się z prośba o:
a) Weryfikację ilości szalowania wykopu na kanalizacji sanitarnej (ilość wykopów w m3 jest taka sama jak ilość szalowania w m2) i wodociągu – z naszych obliczeń wynika że m2 szalowania powinny być więcej niż m3 wykopu,

Odpowiedź: Sposób zabezpieczenia wykopu stanowi ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy. Wybór zabezpieczenia uzależniony jest od doświadczenia i organizacji kierownika budowy. W kosztorysie, który stanowi jedynie materiał pomocniczy przyjęto minimalna ilość szalunków. Ilość oraz sposób szalowania jest ryzykiem Wykonawcy, który musi skalkulować pełne umocnienie spełniające wymogi obowiązujących przepisów i zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.
 
 
b) Załączenie projektu wykonawczego przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.
 
c) Określenie sposobu wykonania kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu pod Kanałem – czy może to być przewiert sterowany rura PE czy też może to być przecisk rurą stalową,

Odpowiedź: W załącznik nr 10 do SIWZ (opis – str. od 73) zawarta jest uzgodnienie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr Bg-01505/139/933/2018 z 03.10.2019r.
 
d) Projektant w zał. Nr 15 przedstawił skorygowane ilości kanalizacji sanitarnej do wykonania. Z analiz załączonej dokumentacji budowlanej wynikają ilości większe niż skorygowane. W związku z tym prosimy zajęcie stanowiska i określenie jakie odcinki kanalizacji sanitarnej należy wybudować (np. wg dokumentacji jest do wykonania 23 szt. studni 1200 mm i 23 szt. studni 630 mm a wg. korekty projektanta jest odpowiednio 15 i 19 szt.)

Odpowiedź: Załącznik nr 18a i 18 b powinien wyjaśnić zaistniałą różnicę

 
Pytanie 10
 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku postawionego w SIWZ w stosunku do doświadczenia kluczowego personelu w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez osobę pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Kontraktu nadzoru czynności kierownika Budowy przez co uzyskuje takie samo doświadczenie przy realizacji inwestycji oraz posiada takie same uprawnienia budowlane i posiada to samo przygotowanie zawodowe.

Odpowiedź: Nie. Kompetencje związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru czy Inżyniera Kontraktu różnią co do pełnionej funkcji przez kierownika budowy czy kierownika robót. To w większości przypadków kierownik budowy, kierownik robót i jego doświadczenie odpowiadają za prawidłowy przebieg prac. Zamawiający wymaga kierownika z doświadczeniem, który zapewni sprawny przebieg i realizację prac, która w części przebiegać będzie w pasie drogowym bardzo ruchliwej DW254.
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (31 grudnia 2020, 14:40:51)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (20 stycznia 2021, 12:40:19)
Zmieniono: zmieniono termin składania ofert w komparycji strony internetowej było: 22.01.2020 powinno być

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 345