Mapa Biuletynu

 NASZE MIASTO I GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Związki i stowarzyszenia
  · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  · Planu Rozwoju Lokalnego
  · Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Łabiszyn
  · Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Łabiszyn na lata 2010-2015
  · Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Łabiszyn na lata 2016-2026
 AKTUALNOŚCI
  · KONKURSY OFERT
  · KLUBY SPORTOWE
 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY-TARCZA ANTYKRYZYSOWA
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r.
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  · Informacje
  · Konsultacje
 WYBORY
  · Podział Gminy na okręgi wyborcze
  · Podział Gminy na stałe obwody głosowania
  · Wybory Prezydenta RP w 2020r.
  · · Wybory zarządzone na dzień 10.05.2020
  · · Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020r.
  · Wybory archiwum
  · · Wybory do Izb Rolniczych
  · · WYBORY PARLAMENTARNE (2011)
  · · · REJESTR WYBORCÓW
  · · · UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  · · · OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  · · · INFORMACJE NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  · · WYBORY SAMORZĄDOWE
  · · · Wybory Uzupełniające 2008
  · · · Wybory Uzupełniające wrzesień 2009
  · · · Referendum Lokalne
  · · · Wybory Uzupełniające grudzień 2009
  · · · Wybory samorządowe 2010
  · · · Wybory Prezydenta RP 2010
  · · · Wybory sołeckie
  · · Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łabiszynie zarządzone na dzień 23.02.2014
  · · Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014
  · · Wybory Prezydenta RP w 2015r.
  · · WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  · · WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015
  · · Wybory do Sejmu i Senatu w 2015r.
  · · Wybory samorządowe w 2018 r.
  · · Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego
  · · Wybory Sołtysa i rad sołeckich
 WYBORY ŁAWNIKÓW
  · Wybory Ławników Kadencja 2020 - 2023
  · Wybory Ławników Kadencja 2012 - 2015
  · Wybory Ławników Kadencja 2016 - 2019
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Burmistrz
  · · Podstawowe zadania
  · · Oświadczenie majątkowe
  · · Zarządzenia Burmistrza archiwum do 2008
  · · · 2008 rok
  · · · · Zarządzenie (wewnętrzne)
  · · · · Zarządzenia (zewnętrzne)
  · · · 2007 rok
  · · · · Zarządzenia(wewnetrzne)
  · · · · zarządzenia(zewnętrzne)
  · · · 2006 rok
  · · · · Zarządzenia(wewnętrzne)
  · · · · Zarządzenia(zewnętrzne)
  · · · 2005 rok
  · · · · Zarządzenia(wewnętrzne)
  · · · · Zarządzenia(zewnętrzne)
  · · · 2004 rok
  · · · · Zarządzenia(wewnętrzne)
  · · · · Zarządzenia(zewnętrzne)
  · · · 2003 rok
  · · Zarządzenia Burmistrza
  · Urząd Miejski w Łabiszynie
  · · Godziny pracy
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Zastępca Burmistrza Łabiszyna
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · Skarbnik
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · Sekretarz
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · Kontrole wewnętrzne
  · · Zarządzenia Burmistrza
  · Kodeks Etyki
  · Jednostki organizacyjne
  · Jednostki pomocnicze (SOŁECTWA)
  · Dzielnice i osiedla
 RADA MIEJSKA
  · Informacje i aktualności
  · Zadania Rady Miejskiej
  · SYSTEM RADA
  · Skład Rady Miejskiej
  · Komisje
  · Głosowania
  · Kalendarz posiedzeń
  · Transmisja na żywo posiedzeń Rady Miejskiej
  · Nagrania posiedzeń Rady Miejskiej
  · Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  · Uchwały
  · Oświadczenia majątkowe radnych
  · Archiwum - Rada Miejska
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · · · Protokóły Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie
  · · · Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie od 2011
  · · Protokóły z sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
  · · PLAN DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
  · · Projekty uchwał
  · INTERPELACJE
 Nabór pracowników
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · ZAŁATW SPRAWY W URZĘDZIE
  · · KARTY USŁUG
  · Ponowne wykorzystywanie
  · ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  · KARTA DUŻEJ RODZINY
  · Rodzina 500 +
  · INFORMACJA O STANIE PRZYJMOWANIA l ZAŁATWIANIA SPRAW, KOLEJNOŚCI ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA
  · Składanie podań,wniosków,skarg i petycji
  · Rejestry i ewidencje
  · Rejestr instytucji kultury
  · ZGROMADZENIA PUBLICZNE
  · PETYCJE
  · · Wykaz petycji
  · · Zbiorcze informacje o petycjach
  · Działalność lobbingowa
  · · Informacje
  · Powszechny Spis Rolny w 2020
  · · Ogólne informacje o spisie
  · · Gminne Biuro Spisowe
  · · Rachmistrze spisowi
  · Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  · · Ogólne informacje o spisie
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień
  · Przetargi
  · Przetargi do 2012
  · Rozstrzygnięcia przetargów do 2012
 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  · Ogłoszenia
  · · Sprawy do załatwienia (druki)
 ROLNICTWO
  · Informacje
  · Emerytura z KRUS - wnioski
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Ogłoszenia
  · · Plan Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami
  · · Sprawy do załatwienia (druki)
  · System informacji o środowisku
  · Rejestr działalności regulowanej
  · GOSPODARKA ODPADAMI
  · · Aktualności
  · · Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  · · Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  · · Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
  · · Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Łabiszyn
  · · Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  · · Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  · · Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
  · · Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania pojemników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru padłych zwierząt.
  · · Poziomy odzysku i recyklingu
  · · Analiza stanu gospodarki odpadami
  · · Archiwum system gospodarki odpadami
  · · Adresy punktów zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
 FINANSE MIASTA I GMINY
  · BUDŻET
  · · Budżet 2020
  · · Budżet 2019
  · · Budżet 2018
  · · Budżet 2017
  · · Budżet 2016
  · · Budżet 2015
  · · Budżet 2014
  · · Budżet 2013
  · · Budżet 2012
  · · Budżet 2011
  · · Budżet 2010
  · · Budżet 2009
  · · Budżet 2008
  · · · zmiany budżetu 2008
  · · Budżet 2007
  · · · zmiany budżetu 2007
  · · Budżet 2006
  · · · zmiany budżetu 2006
  · · Budżet 2005
  · · · zmiany budżetu 2005
  · · Budżet 2004
  · · Budżet 2003
  · Emisja obligacji 2017
  · Emisja obligacji 2014
  · Informacje na podst. art 37 ustawy z dnia 27.08.2009 o informacjach publicznych
  · Majątek miasta i gminy
  · Realizacja inwestycji
 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  · Przetargi
  · · 2006 rok
  · · Rozstrzygnięcia przetargów
  · · 2007 rok
  · Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy (od 2013)
  · Inne
 ELEKTRONICZNE DZIENNIKI URZĄDOWE
  · Rządowe Centrum Legislacji
  · Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Opłaty i podatki
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Kontrole
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - Urząd Miejski w Łabiszynie
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - Jednostki organizacyjne
 ARCHIWUM
  · POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  · NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ