PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: Remont nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Łabiszynie, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

 

ogłoszenie (402kB) pdf
SIWZ (8332kB) pdf
załącznik_nr1 (39kB) word
załącznik_nr2 (491kB) pdf
załącznik_nr3 (566kB) pdf
załącznik_nr4 (617kB) pdf
załącznik_nr5 (648kB) pdf
załącznik_nr6 (720kB) pdf
załącznik_nr7 (14066kB) zip
załącznik_nr8 (76kB) pdf
załącznik_nr9 (5440kB) zip
załącznik_nr10 (199kB) pdf
UWAGA!
W celu dokonania pomiarów z natury i wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający ustala termin spotkania z zainteresowanymi Wykonawcami dnia: 05.11.2012 o godz. 12:00. Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1, 89-210 Łabiszyn, pok. nr 8.

 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
 

1. Pytanie:

Dotyczy pkt. 2 rozdział 12 SIWZ „Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikającego z dokumentacji projektowej, jak również w nie nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia(…) ”Wnoszę o usunięcie zapisu „jak również w niej nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia”. Treść przepisów art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyraźnie zobowiązuje Zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia w sposób pełny, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, ponadto opis przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny i wyczerpujący. Potencjalny Wykonawca nie jest zobowiązany do oceny wszelkich ryzyk nieopisanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie powinien pozwolić na dowolność interpretacji przedmiotu zamówienia przez potencjalnych Wykonawców. Brak wszystkich informacji w dokumentacji przetargowej należy uznać za rażące zaniechanie Zamawiającego prowadzące do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 29 ust. 2 Pzp.
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na opisane powyżej zmiany. Zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca musi opisać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 

2. Pytanie:

Dot. pkt 4 rozdział 12 SIWZ „Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy niezbędny do wyliczenia ceny oferty, Wykonawca winien sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zmawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wnoszę o usunięcie zapisu „pomiarów z natury”. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Treść przepisów art. 29 -31 ustawy Pzp, wyraźnie zobowiązuje Zmawiającego do opisania przedmiotu zamówienia w sposób pełny, uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, ponadto opis przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny i wyczerpujący. Potencjalny Wykonawca nie jest zobowiązany do oceny wszelkich ryzyk nie opisanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie powinien pozwolić na dowolność interpretacji przedmiotu zamówienia przez potencjalnych Wykonawców. Brak wszystkich informacji w dokumentacji przetargowej należy uznać za rażące zaniechanie Zamawiającego prowadzące do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 29 ust 2 Pzp.
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na opisane powyżej zmiany. Zgodnie Kodeksem Cywilnym Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć kosztów lub rozmiarów prac, dlatego też Zmawiający przypomina o konieczności wyliczenia wszelkich niezbędnych kosztów, które nie są ujęte w dokumentacji, także pomiarów z natury.
 

3. Pytanie:

Dotyczy § 12 projektu umowy, pkt. 2. Wnoszę o dodanie podpunktu w treści: „c): gdy konieczność zmiany, w tym zakresie wynagrodzenia, związane jest z pojawieniem się w trakcie realizacji robót, których nie było w dokumentacji a ich wykonanie jest niezbędne do finalizacji zamówienia będącego przedmiotem umowy”. Przykładem może być konieczność usunięcia kolizji związanej z uzbrojeniem terenu, a kolizja ta nie była uwidoczniona w dokumentacji projektowej bądź wykonanie prac zamiennych lub dodatkowych np. związanych z odmiennymi warunkami gruntowo – wodnymi niż zakładane w dokumentacji. Zgodnie z art. 632 § 2 KC wskutek zmiany stosunków, której nie było można przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą istnieje możliwość podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. Wg. Pzp art. 140 ust 1 i 3 zakres świadczenia Wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza opis przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na opisane powyżej zmiany. Dopisanie w/w podpunktu spowoduje, że w umowie pojawią się dwie formy rozliczeń dokonywanych przez strony, wcześniejsze zapiski świadczą o zastosowaniu formy wynagrodzenia ryczałtowego, natomiast wprowadzenie w/w zapisu świadczyłoby, że strony umówiły się na formę wynagrodzenia kosztorysowego. Forma wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z opisanym powyżej art. 632  § 2  KC mówi o sytuacji w jakiej wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie i stanowi formę zabezpieczenia dla Wykonawcy przed rażącą stratą.
 

4. Pytanie:

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia określono na 15.01.2013r. Zważając na termin złożenia oferty, terminy proceduralne w tym okresie związania ofertą, konieczność opracowania i uzgodnienia przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu (ok. 21 dni), zakres robót, czas ich prowadzenia – okres zimowy oraz konieczność zgodnie z projektem umowy zgłoszenia do odbioru nie później niż na pięć dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia robót. W/w skutkuje realnym czasem wykonywania robót w ciągu dwóch tygodni co nie jest realne, dlatego wnosimy o jego wydłużenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Terminy proceduralne podane w SIWZ są terminami maksymalnymi, zważywszy na zbliżający się okres zimowy, Zamawiający będzie starał się zrobić wszystko ze swej strony, aby skrócić terminy proceduralne i tym samym pozostawić jak najwięcej czasu Wykonawcom na realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, iż zakres przedmiotu zamówienia wchodzi jedynie remont nawierzchni bitumicznej bez wymiany krawężników, chodników, zjazdów – dokumentację opracowano na wszystko?

Odpowiedź: Tak. Wykonanie krawężników, chodników, zjazdów leży po stronie Zamawiającego.
 

6. Pytanie:

SIWZ i opis techniczny zakłada regulację studni telekomunikacyjnych w ilości 7 szt. Natomiast przedmiar robót nie przewiduje takiej regulacji. Wnosimy o wyjaśnienia rozbieżności i podanie właściwego zakresu.

Odpowiedź: Regulacja studni telekomunikacyjnych wykona zostanie przez Zamawiającego.

7. Pytanie:

 W dokumentacji zamieszczono przekrój konstrukcyjny poszerzenia przy wyspie. Czy zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie poszerzeń – z pozostałych zamieszczonych dokumentów to nie wynika. Jeżeli tak to wnosimy o określenie zakresu robót.

Odpowiedź: Wszelkie prace związane z remontem wysepki, zmianą jej wymiarów, wykonaniem podbudowy pod masę wykona Zamawiający. Zakres dotyczący wykonania poszerzonej nawierzchni z mieszanki bitumicznej został uwzględniony w projekcie i leży po stronie Wykonawcy.  

8. Pytanie:

 Czy konstrukcja odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych określona w przedmiarze robót zakładając jedynie w-wę podbudowy z kruszywa naturalnego gr łącznie 28 cm jest wiążąca? Jeżeli nie prosimy o jej określenie.

Odpowiedź: Tak. Podbudowa z kruszywa naturalnego wymieniona w przedmiarze jest wiążąca.

9. Pytanie:

 Wnosimy o zamieszczenie SST dla w-w konstrukcji odtworzenia po robotach kanalizacyjnych.


Odpowiedź: odtworzenie konstrukcji należy dokonać zgodnie z przedmiarem i zasadami sztuki budowlanej.

10. Pytanie:

 Przekroje konstrukcyjne, SIWZ oraz opis techniczny zakładają wykonanie w-wy ścieralnej gr 5 cm natomiast SST oraz przedmiar gr 4 cm. Wnosimy o podanie prawidłowej grubości.
 
Odpowiedź: Grubość, jaką należy uwzględnić w kosztorysie wynosi 5 cm.
 

11. Pytanie

Prosimy o określenie kategorii ruchu remontowanej ulicy.

Odpowiedź: KR2

12. Pytanie:

 Prosimy o określenie uziarnienia w-wy profilowej i ścieralnej – dokumenty podają rozbieżne.

Odpowiedź: 12/8

13. Pytanie:

 Czy Zamawiający dopuści bez dodatkowych wymagań stosowanie WT1. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. WT2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych?

Odpowiedź: Tak.
 

metryczka


Wytworzył: Adrian Lubiszewski (24 października 2012)
Opublikował: Adrian Lubiszewski (24 października 2012, 12:40:46)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (5 listopada 2012, 12:30:55)
Zmieniono: dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2853