PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: REMONT POKRYCIA DACHU NA KOŚCIELE W JABŁÓWKU


ogłoszenie (3647kB) pdf
 
SIWZ (9440kB) pdf
załącznik_nr_1 (36kB) word
załącznik_nr_2 (487kB) pdf
załącznik_nr_3 (634kB) pdf
załącznik_nr_4 (37kB) word
załącznik_nr_5 (709kB) pdf
załącznik_nr_6 (802kB) pdf


Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1.  Pytanie:  Jaką dachówkę należy zastosować na dachu budynku, gładką czy żłobkowaną?
Odpowiedź: Należy zastosować dachówkę żłobkowaną.

2.  Pytanie: Rynny i rury spustowe są zamontowane niezgodnie ze sztuką budowlaną. Dlatego proszę o przeanalizowanie, czy podczas remontu nie należałoby ich wymienić? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź: Rynny i rury spustowe zamontowane obecnie na budynku są w dobrym stanie technicznym i nie podlegają wymianie.

3. Pytanie: Pozycja nr 16 przedmiaru mówi o naprawie zegara. Proszę określić zakres naprawy.
Odpowiedź: Pozycja nr 16 obmiaru robót dotycząca naprawy zegara (sztuk:1) według Zamawiającego potraktowana została jako konserwacja zegara oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanizmu (jego części) jego naprawa lub wymiana. Oczekujemy również ogólnej odnowy powierzchni zewnętrznej zegara (cyfeblat, wskazówki) W SIWZ Zamawiający zalecił sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i dokonanie oceny z natury. Ustalono termin spotkania z zainteresowanymi Wykonawcami na 27.02.2012r. na godz. 15:00.

4. Pytanie: Proszę o dokładne opisanie, czego dotyczy pozycja nr 9 przedmiaru robót?
Odpowiedź: Chodzi o wykonanie zabezpieczeń z siatki wróblowej istniejących otworów dzwonnicy.

5.  Czy istniejące łatowanie jest w na tyle dobrym stanie, że nie wymaga wymiany (z wyjątkiem 60 m2 opisanych w przedmiarze)?
Odpowiedź: Wymiana łacenia dachu w pozycji nr 4 została przyjęta procentowo (ok. 12%)

6.  Czy dachówka ma być ułożona na zaprawie, tak jak to opisano w przedmiarze robót, czy na sucho, tak jak jest to obecnie najczęściej praktykowane?
Odpowiedź: Treść pozycji nr 1 przedmiaru robót o przedłożeniu pokrycia z zakładanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej, karpiówki dotyczy istniejącego pokrycia. Technologia układanej nowej dachówki karpiówki zależna jest od zaleceń producenta. Zamawiający zastrzega sobie jedynie ułożenie dachówki podwójnie, w koronkę.

7.  Czy nie przewiduje się wykonania na dachu płotków śnieżnych?
Odpowiedź: Nie przewiduje się.

8. Przedmiar robót nie zawiera wywozu żadnych materiałów z rozbiórki. Czy Zamawiający zagospodaruje odpady we własnym zakresie?
Odpowiedź: Zamawiający we własnym zakresie zagospodaruje materiał rozbiórkowy. Od Wykonawcy oczekuje się oczyszczenia i ułożenia materiału rozbiórkowego w stosy.

9.   Czy konstrukcja dachu nie wymaga żadnej naprawy, wzmocnienia, ani chociaż konserwacji?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wymianę części lub całej belki nad zakrystią.

10.  Przedmiar robót nie zawiera wykonania instalacji odgromowej. Czy na dachu nie przewiduje się jej wykonania?
Odpowiedź: Wieża kościoła jest wyposażona w instalację odgromową.
 
11. Proszę o podanie jakiego rodzaju o jakiej powłoce i w jakim kolorze należy użyć dachówki na wykonanie nowego pokrycia dachowego?
Odpowiedź: Na dachu budynku przewiduje się zastosowanie dachówki karpiówki żłobkowanej w kolorze czerwonym – mat.

12. W przedmiarze robót brak pozycji związanej z montażem membrany dachowej pod nowe pokrycie dachowe. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje montażu membrany dachowej.

13. W przedmiarze robót brak pozycji związanej z montażem kontrłat dachowych. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź: Z uwagi na powyższe tj. brak zastosowania membrany dachowej nie zachodzi potrzeba zastosowania kontrłat dachowych.

14. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wymiany łat. Pozycja nr 4 przedmiaru robót zakłada wymianę 60 m2, a powierzchnia dachu wynosi 495 m2. Zwracam uwagę na konieczność wymiany całości łat ze względu na stosowanie membrany dachowej zgodnie z technologią oraz sztuką budowlaną. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. Odpowiedź: Wymiana łat dachu w poz. Nr 4 przedmiaru robót została przyjęta procentowo (ok. 12%)

15. Jakiej gr. blachę ocynkowaną należy użyć na wykonanie obróbek blacharskich (koszy ściekowych, gzymsów)?
Odpowiedź: Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę ocynkowaną gr. min. 0,55 mm.

16. Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie pozycji nr 6 przedmiaru robót. Czy dotyczy ona montażu ław kominiarskich? Zwracam uwagę, że powierzchnia 150 m2 stanowi aż 30 % powierzchni dachu.
Odpowiedź: pozycja nr 6 przedmiaru robót dotycząca wykonania pochyłych pomostów roboczych przy wykonaniu robót dekarskich. Przyjęto ok. 30% powierzchni dachu.

17.   Czy pozycja nr 5 przedmiaru robót dotyczy montażu płotków przeciwśniegowych?
Jeżeli tak, to proszę Zamawiającego o podanie z jakiego materiału i w jakim kolorze należy zastosować płotki przeciwśniegowe.
 
Odpowiedź: Pozycja nr 5 przedmiaru robót dotycząca wykonania zabezpieczeń technologicznych podczas wykonania robót, które mają na celu zabezpieczyć montowane materiały budowlane przed upadkiem na poziom terenu.
 
18.   Przedmiar robót w pozycji nr. 7 informuję o licowaniu ścian płytkami klinkierowymi. Jakiego koloru płytek należy użyć?
 
Odpowiedź: Do licowania ścian płytkami klinkierowymi należy użyć płytek w kolorze czerwony mat.

19.   Przedmiar robót w pozycji nr 16 zakłada naprawę zegara. Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie jakie prace wchodzą w zakres tej pozycji. Proszę również o załączenie do dokumentacji przetargowej rysunków zegara?
 
Odpowiedź: pozycja nr 16 obmiaru robót dotycząca naprawy zegara szt. 1 wg. Zamawiającego potraktowana została jako konserwacja zegara oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanizmu jego naprawę lub wymianę. W specyfikacji Zamawiający zlecił sprawdzenie warunków wykonania Zamówienia i dokonania oceny z natury. W celu dokonania pomiaru z natury Zamawiający ustalił termin spotkania z zainteresowanymi Wykonawcami na dzień 27.02.2012r. o godzinie 15:00.
 
20.   Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o załączenie do dokumentacji przetargowej rysunków kościoła w rzutu dachu. Jest to niezbędne do wykonania prawidłowej i rzetelnej wyceny pracy.
 
Odpowiedź: W specyfikacji Zmawiający zalecił sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i dokonania oceny z natury. W celu dokonania pomiaru z natury Zamawiający ustalił termin spotkania z zainteresowanymi Wykonawcami na dzień 27.02.2012r.
 
21.   Proszę Zamawiającego o informację, co należy zrobić ze zdjętą dachówką z połaci dachowej? Czy jej ewentualny transport i koszty z tym związane w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce leży po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o informację w jakiej odległości znajduje się miejsce składowania. Jednocześnie zwracam uwagę, iż odzysk dachówki w ilości 100% nienaruszonej jest nie możliwy.
 
Odpowiedź: Zamawiający we własnym zakresie zagospodaruje materiał rozbiórkowy. Od Wykonawcy oczekuje się oczyszczenia i ułożenia materiału rozbiórkowego w stosy.

22. Pytanie: Z dokonanych w naturze obliczeń wynika, że do wykonania nowego pokrycia dachowego potrzebne jest około 600 metrów kwadratowych nowej dachówki oraz 380 gąsiorów. Jeśli okaże się, że ilość przewidziana w przedmiarze robót jest zaniżona – czy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dodatkowy materiał i robociznę na podstawie wyszczególnionych elementów R,M,S w pozycji numer 1 przedmiaru robót. Inaczej rzecz ujmując – czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót dodatkowych na podstawie aneksu do umowy, protokół konieczności czy też odrębnej umowy.

Odpowiedź: Przyjęta forma w formie wynagrodzenia ryczałtowego przyjmuje założenie, że wszelkie roboty zmierzające do Wykonania zamówienia a nie ujęte w przedmiarze, opisie przedmiotu zamówienia a zmierzające do prawidłowego wykonania zamówienia muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę poprzez dokonanie pomiarów z natury.

23. Pytanie: Czy wykonaniu nowej kalenicy oraz naroży dachu Wykonawcy zobowiązani są zastosować taśmę uszczelniającą, kalenicową.

Odpowiedź: Tak, należy zastosować taśmę uszczelniającą.

24. Pytanie: Jeśli okaże się, że w trakcie realizacji zadania zajdzie potrzeba wymiany większej ilości łat – czy Zamawiający gotowy będzie rozliczyć tę czynność dodatkowo.

Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem 12 SIWZ: Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z przedmiaru jak również w niej nieujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

25. Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie wiatrownic na dachu kościoła. Jeśli tak to z jakich materiałów. Czy wiatrowinica ma zostać wykonana z elementów ceramicznych czy też ma mieć formę deski wiatrownicowej okrtytej odpowiednią obróbką blacharską.

Odpowiedź: Wiatrownice na dachu kościoła należy wykonać z elementów ceramicznych.


metryczka


Wytworzył: Adrian Lubiszewski (21 lutego 2012)
Opublikował: Adrian Lubiszewski (21 lutego 2012, 15:06:59)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (1 marca 2012, 14:09:20)
Zmieniono: dodano odpowiedzi na pytania Wykonawców

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4072