Przetarg nieograniczony na: „BUDOWA WODOCIAGU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOSCIACH; NOWE DABIE – OBÓRZNIA – RZYWNO - PSZCZÓŁCZYN – WIELKI SOSNOWIEC – WŁADYSŁAWOWO – ANNOWO. ”

Ogłoszenie (82kB) pdf

SIWZ (155kB) word

załącznik nr1 (35kB) word
załącznik nr2 (96kB) word

załącznik nr3 (25kB) word
załącznik nr4 (32kB) word
załącznik nr5 (144kB) pdf
załącznik nr6 (615kB) pdf
załącznik nr7 (149kB) pdf

Załącznik nr 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mapy:
1 (7784kB) zip | 2 (5206kB) zip | 3 (8461kB) zip | 4 (9817kB) zip | 5 (8345kB) zip | 6 (9014kB) zip | 7 (9675kB) zip | 8 (8710kB) zip | 9 (8401kB) zip | 10 (8230kB) zip | 11 (6201kB) zip | 12 (6490kB) zip
Pisma:
1 (9476kB) zip | 2 (8946kB) zip | 3 (8033kB) zip | 4 (5528kB) zip
Profile:
1 (8640kB) zip | 2 (10006kB) zip | 3 (9670kB) zip | 4 (4409kB) zip | 5 (9668kB) zip | 6 (9183kB) zip | {pr7} | 8 (8842kB) zip | 9 (9033kB) zip | 10 (4850kB) zip

rysunki (5131kB) zip
schemat wezłów (2317kB) zip
--------------------------------------------------------------------------------------------------
załącznik nr9 (589kB) zip

załącznik nr10 (32kB) word

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


1.      W związku z rozbieżnościami w specyfikacji (pkt. 3 i 17.2) na temat rodzaju kosztorysu ofertowego prosimy o określenie czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony czy szczegółowy?
Odp: W SIWZ pkt 17.1 ppkt. a), b) wyraźnie wskazuje jaki kosztorys wymagamy od Wykonawców.( Przy składaniu ofert kosztorys uproszczony, przy podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą kosztorys szczegółowy zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ)
2.      Czy zamawiający posiada środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia i w jakiej wysokości?
Odp: Tak
3.      Czy w przypadku rozbieżności zakresu robót wskazanego w przedmiarze robót a dokumentacją projektową Wykonawca może uzupełnić przedmiar robót o niezbędne pozycje, których nie ma w przedmiarze a wynikają wprost z projektu, np. brak w przedmiarach odwodnień, podsypki, obsypki rurociągu, brak taśmy lokalizacyjnej dla rurociągu PVC na sieci, niezgodności w ilości armatury odcinającej, itp.? Czy w związku z brakiem tych pozycji w przedmiarze należy przyjąć, że prace opisane w dokumentacji projektowej nie są objęte przedmiotem zamówienia?
Odp: SIWZ w pełni tłumaczy w jaki sposób Wykonawca powinien obliczyć cenę ( Rozdział 17 SIWZ)
4.      Czy w związku z rozbieżnościami wskazanymi w pytaniu powyżej i ryczałtowym charakterem wynagrodzenia całego przedmiotu umowy prosimy o jednoznaczne wskazanie co jest podstawą określenia ceny, czy przedmiar czy dokumentacja projektowa?
Odp: Rozdział 17 SIWZ wskazuje co jest podstawą określenia ceny. (Rozdział 17 pkt 17.2, 17.3)
5.      Prosimy o jednoznaczne określenie czy zapłata za wykonane prace nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót czy fakturami przejściowymi po zakończonych etapach prac? Zapisy rozdziału XIII projektu umowy nie są jednoznaczne w tym zakresie.
Odp: Umowa przewiduje możliwość zapłaty fakturami częściowymi, uzależnione jest to od środków jakimi będzie dysponował Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia, należy liczyć się z sytuacją że płatność będzie dokonywana fakturą końcową zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.
6.       Prosimy o wyjaśnienie jaka będzie w kolejności ważność dokumentów jeśli wystapi rozbieżność zakresu robót pomiędzy przedmiarem robót, dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót?
Odp: SIWZ Rozdział 17 (opis sposobu obliczania ceny) dokładnie odpowiada na to pytanie.
7.      Czy z uzgodnień z właścicielami działek przez które przebiega wodociąg Zamawiający posiada uzgodnienia z których wynika, że w trakcie prowadzenia robót należy przewidzieć dodatkowe koszty, np. z tytułu prowadzenia robót, odszkodowań, itp. Jeśli tak to prosimy o podanie tych kwot w celu prawidłowego oszacowania wartości prac.
Odp: Koszty takie nie są przewidywane.
8.      Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie armatury spełniające wszystkie wymogi SIWZ oprócz wymogu „zasuwa kołnierzowa o zabudowie monolitycznej”. W chwili obecnej wskazanie w dokumentacji projektowej armatury spełniającej ten warunek wskazuje tylko na jednego producenta co jest niezgodne z ustawą prawo zamówień publicznych.
Odp: Rozdział 3 pkt 3 SIWZ wyjaśnia zaistniałą sytuację.
9.      Czy hydranty na sieci mają być zamontowane jako podziemne czy nadziemne?
Odp: Do wyceny należy przyjąć hydrant naziemny. Opis hydrantu, występujący w przedmiarze jest błędem pisarskim.
10.   Czy w związku z brakiem w przedmiarach jakichkolwiek odtworzeni nawierzchni utwardzonych po prowadzonych pracach należy przyjąć, że są one nieobjęte zakresem zamówienia? Z projektu umowy wynika, że koszty takie należy uwzględnić (par. 2, pkt. 8) Jeśli tak to prosimy o podanie odpowiednich pozycji kosztorysowych.
Odp: Budowa wodociągu nie przebiega drogami z nawierzchnią utwardzoną (bitumicznie lub innymi). Przejście pod drogami należy wykonać przewiertem poziomym. W projekcie umowy zostały zawarte informacje o odtworzeniu dróg w przypadku, kiedy Wykonawca uszkodziłby nawierzchnię drogi pod którą dokonywany będzie przewiert poziomy lub prace związane z przedmiotem zamówienia.
11.   Czy w ofercie należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego? Prosimy o podanie stawek zajęcia pasa drogowego robót prowadzonych w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych.
Odp: Nie
12.   Czy montowana armatura ma być na ciśnienie nominalne PN 10 czy PN 16?
Odp: Wszelka armatura i przewody do zabudowy w wersji PN10
13.   Prosimy o podanie wzoru, wymagań jakościowych, ilości tablic dla oznakowania inwestycji o jakich mowa w projekcie umowy par. 2, pkt. 10?
Odp: Na trasie budowy wodociągu należy zamontować 2 tablice. Szczegółowe wymagania co do wielkości, wymagań jakościowych tablic dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego -  PROW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
14.   Czy Zamawiający posiada nieograniczony dostęp do terenu budowy?
Odp: Inwestor ma zabezpieczony dostęp do terenu niezbędnego dla realizacji sieci wodociągowej, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
15.    Czy w wycenie zestawu wodomierzowego należy wycenić zawory antyskażeniowe oraz konsole wodomierzowe?
Odp: Sposób obliczania ceny zawiera rozdział 17 SIWZ.
16.   W projekcie są zawory napowietrzająco-odpowietrzające, natomiast nie są ujęte w załączonym przedmiarze. Czy należy je uwzględnić w wycenie, jeżeli tak to w której pozycji?
Odp: SIWZ Rozdział 17 (opis sposobu obliczania ceny) dokładnie odpowiada na to pytanie.
W przedmiarze brak pozycji z podsypka i obsypką rurociągów. Czy należy te pozycje wycenić w kosztorysie?
Odp: SIWZ Rozdział 17 wyraźnie mówi co powinna zawierać oferta Wykonawcy.
17.   Projekt przewiduje odwodnienia igłofiltrami, natomiast w przedmiarach brak jest ujętego odwodnienia wykopów.
Odp: Pkt 17 SIWZ w pełni odpowiada na pytanie.
18.   Przedmiar nie obejmuje montażu kształtek na sieci wodociągowej. W jakich pozycjach należy je uwzględnić?
Odp: SIWZ Rozdział 17 (opis sposobu obliczania ceny) dokładnie odpowiada na to pytanie

metryczka


Wytworzył: Adrian Lubiszewski (15 kwietnia 2011)
Opublikował: Artur Koliński (15 kwietnia 2011, 13:56:52)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (27 kwietnia 2011, 15:05:43)
Zmieniono: dodano odpowiedzi

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4749