Przetarg nieograniczony na: „BUDOWA WODOCIAGU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOSCIACH; NOWE DABIE – OBÓRZNIA – RZYWNO – WIELKI SOSNOWIEC – WŁADYSŁAWOWO – ANNOWO. ”

Ogłoszenie (88kB) pdf

SIWZ (152kB) word

załącznik nr1 - oferta (38kB) word
Załącznik 2 - Umowa (84kB) word
załącznik nr3 (28kB) word
załącznik nr4 (25kB) word
załącznik nr5 przedmiar (71kB) pdf
załącznik nr6 opis techniczny (615kB) pdf
załącznik nr7 specyfikacja techniczna (149kB) pdf
załącznik nr9 karty katalogowe urządzeń (589kB) zip

Załącznik 8

Mapy : 1 (1922kB) pdf 2 (1897kB) pdf 3 (957kB) pdf 4 (1895kB) pdf 5 (1469kB) pdf 6 (1932kB) pdf 7 (1919kB) pdf 8 (2643kB) pdf 9 (1243kB) pdf 10 (2423kB) pdf 11 (1452kB) pdf 12 (1760kB) pdf 13 (3073kB) pdf 14 (2277kB) pdf 15 (2439kB) pdf 16 (2039kB) pdf 17 (1226kB) pdf 18 (3101kB) pdf 19 (3181kB) pdf 20 (2208kB) pdf 21 (2575kB) pdf 22 (4847kB) pdf 23 (2930kB) pdf 24 (2451kB) pdf 25 (2369kB) pdf 26 (2237kB) pdf 27 (1671kB) pdf 28 (2814kB) pdf 29 (2604kB) pdf 30 (3140kB) pdf 31 (3003kB) pdf 32 (5057kB) pdf 33 (3601kB) pdf 34 (2739kB) pdf 35 (3742kB) pdf 36 (2275kB) pdf 37 (6kB) txt 38 (6kB) txt

Profile: p1 (1896kB) zip p2 (1855kB) zip p3 (1644kB) zip p4 (2062kB) zip p5 (1962kB) zip p6 (1657kB) zip p7 (2113kB) zip p8 (1627kB) zip p9 (1565kB) zip p10 (1654kB) zip p11 (1508kB) pdf p12 (1357kB) pdf p13 (1066kB) pdf p14 (1470kB) pdf p15 (2768kB) pdf p16 (2051kB) pdf p17 (2096kB) pdf p18 (1822kB) pdf p19 (1370kB) pdf p20 (1370kB) pdf p21 (1306kB) pdf p22 (1865kB) pdf p23 (2040kB) pdf p24 (1409kB) pdf p25 (2369kB) pdf p26 (1802kB) pdf p27 (1009kB) pdf p28 (1735kB) pdf p29 (1736kB) pdf p30 (1477kB) pdf rys_3_46.pdf (2504kB) pdf rys_3_47.pdf (3504kB) pdf rys_3_48.pdf (1813kB) pdf rys_3_49.pdf (2182kB) pdf rys_3_50.pdf (2931kB) pdf rys_3_51.pdf (3498kB) pdf rys_3_52.pdf (3193kB) pdf rys_3_53.pdf (1092kB) pdf rys_3_54.pdf (1072kB) pdf rys_3_55.pdf (1978kB) pdf rys_3_56.pdf (2199kB) pdf rys_3_57.pdf (2462kB) pdf rys_3_58.pdf (1838kB) pdf rys_3_59.pdf (2523kB) pdf rys_3_60.pdf (2181kB) pdf

Rysunki: r1 (71kB) pdf r2 (809kB) pdf r3 (835kB) pdf r4 (776kB) pdf r5 (666kB) pdf r6 (457kB) pdf r7 (462kB) pdf r8 (561kB) pdf r9 (633kB) pdf r10 (253kB) pdf

Pisma: pi1 (1868kB) zip pi2 (1500kB) zip pi3 (2044kB) zip pi4 (5234kB) pdf pi5 (4966kB) pdf pi6 (4076kB) pdf pi7 (3621kB) pdf pi8 (4367kB) pdf pi9 (1870kB) pdf pi10 (1013kB) pdf pi11 (1034kB) pdf pi12 (3453kB) pdf

schemat węzłów : w1 (442kB) pdf w2 (241kB) pdf w3 (222kB) pdf w4 (147kB) pdf w5 (244kB) pdf w6 (214kB) pdf w7 (163kB) pdf w8 (272kB) pdf w9 (250kB) pdf w10 (221kB) pdf

______________________________________________________________________________

UWAGA!
Dokonano zmian w SIWZ. Poprawione zostały następujące błędy pisarskie:
I. pkt 3 SIWZ  
B. Przyłącza wodociągowe
1. Roboty ziemne
1.1. Wykopy (przedmiar robót – dz. 2.1. poz. 40, 41, 45)  17367,62 m3 
został zmieniony na:
1. Roboty ziemne
1.1. Wykopy (przedmiar robót – dz. 2.1. poz. 40, 41, 45)11731,23 m3
                                     
II. pkt 23 SIWZ
Załącznik Nr 8 – karty katalogowe
Został zmieniony na:
Załącznik Nr 9 – karty katalogowe
 
Załącznik Nr 7 – dokumentacja projektowa
Został zmieniony na:
Załącznik Nr 8 – dokumentacja projektowa
 
III. Załącznik nr 2 – wzór umowy
Zmieniono tytuł umowy:
UMOWA NR ZP/272/B/1/2011
Na:
UMOWA NR IBP.272.1.2011

 
----------------------

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ na: „Budowę wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie – Obórznia – Rzywno – Pszczółczyn – Wielki Sosnowiec – Władysławowo – Annowo” 
1.      Pytanie: W związku z zapytaniem, co Zamawiający uzna za wykazanie się robotami w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Czy zamawiający uzna wszystkie roboty liniowe (kanalizację sanitarna, deszczową i wodociąg) za roboty spełniające warunki doświadczenia?
Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia wykaz, robót budowlanych i dokumentów potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z pkt 9 SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia określonym w pkt.3 SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
2.      Pytanie: Ile powinno być studzienek napowietrzająco – odpowietrzających? W kosztorysie jest 29 kpl., a w opisie technicznym jest ich 32.
Odpowiedź: Należy przyjąć, ilość studzienek jaka występuje w przedmiarze, 29 kpl.
3.      Pytanie: Jaki hydrant należy przyjąć do wyceny? W kosztorysie element 1.4. poz. 60 jest hydrant podziemny, a w opisie technicznym projektu budowlanego jest hydrant naziemny.
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć hydrant naziemny. Opis hydrantu, występujący w przedmiarze jest błędem pisarskim.
4.      Pytanie: Jaka jest prawidłowa kubatura wykopów przy przyłączach wodociągowych? SIWZ pkt. 3 podaje 17.367,62 m3, a po zsumowaniu wskazanych pozycji jest 11.731,23 m3
Odpowiedź: Prawidłowa kubatura została podana w przedmiarze, błąd w opisie znajdujący się w SIWZ jest błędem pisarskim.  Błąd został poprawiony.
5.      Pytanie: Proszę o umieszczenie opisów do punktów 6-8 na rys. nr. 10 – Zabezpieczenie zaworu napowietrzającego.
Odpowiedź: Opisy do rys. nr. 10 – Zabezpieczenie zaworu został dodany do załącznika nr 8.
6.      W dostępnej dokumentacji brak informacji na temat tego czy którekolwiek z dróg wzdłuż których prowadzone są prace są drogami o nawierzchniach asfaltowych, żwirowych czy brukowych wymagających specjalnej rozbiórki i odtworzenia terenu?
Odpowiedź: Jak wynika z oglądu map syt. wys. załączonych jako załączniki do SIWZ oraz brak w obmiarze robót drogowych - odtworzenia nawierzchni utwardzonych, należy rozumieć, że budowa wodociągu nie przebiega drogami z nawierzchnią utwardzoną (bitumicznie lub innymi). Przejście pod drogami j.w.  należy wykonać przewiertem poziomym.
7.      W opisie technicznym znajduje się informacja o otworach, w których dokonywano odwiertów geologicznych celem określenia warunków gruntowo – wodnych, z dokumentacji rysunkowej nie wynika, w których miejscach takowe otwory występują, prosiłbym o doprecyzowanie tych danych?
Odpowiedź: Dokumentacja geologiczna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
8.      Z przedstawionego przedmiaru robót wynika, że na podsypkę i obsypkę rurociągu przewiduje się piasek dostarczany z zewnątrz, proszę o informację czy nadmiar ziemi z wykopu zamienionej na piasek z zewnątrz jest możliwy do rozplantowania wzdłuż trasy prowadzonego wodociągu czy też zachodzi konieczność wywiezienia go na składowisko odpadów? W przypadku konieczności wywozu ziemi na składowisko.
Odpowiedź: Urobek z wymiany gruntu jest możliwy do rozplantowanie wzdłuż trasy. Nieprzewidziany, duży nadmiar ziemi, zamawiający wskaże miejsce składowania w trakcie budowy.
9.      Proszę o potwierdzenie, czy wszelkie kształtki żeliwne jakie pojawiają się na sieci mają być wykonane z żeliwa sferoidalnego i na ciśnienie PN16, zaś elementy z PE oraz PVC na ciśnienie PN10. Nie jest dla mnie do końca zrozumiałe z czego wynika konieczność stosowania elementów żeliwnych jak zasuwy czy hydranty na ciśnienie wyższe jak ciśnienie rurociągów tworzywowych, tym bardziej, że robocze ciśnienie w sieci zgodnie z dokumentacją ma wynosić 0,2 MPa?
Odpowiedź: Wszelka armatura i przewody do zabudowy w wersji PN10.
10.   Projektowana sieć wodociągowa przebiega przez tereny przynależące do:
a)      Urzędu Miasta i Gminy Łabiszyn
b)      Agencji Nieruchomości Rolnej
c)       Nadleśnictwa Szubin
d)      Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie
e)      Skarbu Państwa
f)       Mienia Powiatu Żnińskiego
g)      Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
h)      Caritas Diecezji Bydgoskiej z siedzibą w Bydgoszczy
i)        Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Bajka” Władysławowo
j)        Prywatnych właścicieli
Proszę o określenie czy dla któregokolwiek z właścicieli należy przewidzieć opłaty z tytułu zajętości terenu na czas prowadzenia prac?
Odpowiedź: Nie. 
 

11. Pytanie: W nawiązaniu do warunków określonych w SIWZ, jakie musi spełnić Wykonawca w celu wykazania się spełnieniem wiedzy i doświadczenia oraz udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie, prosimy o sprecyzowanie jasnego kryterium oceny robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia określonym w pkt.3 SIWZ. Czy zamawiający będzie oceniał całkowity zakres rzeczowy i ilościowy opisany w pkt. 3 SIWZ?
Odpowiedź: Warunkiem spełnienia wiedzy i doświadczenia zgodnie z pkt 9. SIWZ będzie złożenie wykazu robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w zakresie określonym w pkt 3 SIWZ.
 
12. Pytanie: W której pozycji kosztorysu należy ująć do wyceny rury PE 100 SDR 17 d=110mm i d=200mm? Na rysunkach – przejścia pod ciekami (rys. 5.1., 5.2., 5.3.) rury PE d=110 mm jest l=340,41 m, a d=200mm jest l=99,5 m. Powyższe materiały nie zostały ujęte w żadnej pozycji kosztorysowej.
Odpowiedź: Przewiert ten został ujęty w przedmiarze, dział 1.2 przewiert pozycje nr 14 i 16. Przy ustalaniu kosztów budowy wodociągu należy kierować się zakresem rzeczowym i ilościowym występującym w przedmiarze.
 


metryczka


Wytworzył: Adrian Lubiszewski (23 lutego 2011)
Opublikował: Artur Koliński (23 lutego 2011, 14:35:04)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (7 marca 2011, 12:16:57)
Zmieniono: dodano pytania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4173