Obwieszczenie Burmistrza w sprawie uzgodnienia projektu decyzji-budowa stacji transformatorowej.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 6.12.2004 r.

           Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej NN na terenie działek nr ; 9/2, 10, 19/3 położonych w Oporówku oraz działki nr 19/1 położonej w Łabiszynie, w trybie art.106 K.P.A.  przez:

1.       Burmistrza Łabiszyna
(postanowienie znak 7330/4/04 z dnia 6.12.2004r.),

2.       Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
( postanowienie znak ZDP/DT/5445/70/04 z dnia 2.12.2004r.)

 Na podstawie art. 10 oraz w związku z art. 50 K.P.A. zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, pokój nr 12 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                BURMISTRZ ŁABISZYNA
                                                                                 mgr Jacek Idzi Kaczmarek

 

Niniejsze obwieszczenie zawieszono
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
w dniu 6.12.2004 r.,

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (8 grudnia 2004)
Opublikował: Artur Czaja (8 grudnia 2004, 15:09:50)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (8 grudnia 2004, 15:15:11)
Zmieniono: poprawiono błąd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3263