Decyzja Burmistrza w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.


 
                                           

Łabiszyn, dnia 24.09.2004r.

7330/1/04

                                                        DECYZJA

 Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2, art. 53 ust. 4, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387).

 

1)       Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, z dnia 22.12.2003 r. (wpływ 29.12.2003 r.), (uzupeł .9.08.2004r.)

2)       W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi  wojewódzkiej Nr 253 Łabiszyn – Murczyn, na terenie działek nr 179, 145 w Załachowie, 2, 82, 95 w Obielewie, 149/1, 458, 457 w Jabłowie Pałuckim, 48 w Murczynie,

3)       Po uzgodnieniu projektu decyzji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (postanowienie znak N.NZ.40-187/04, z dnia 2.09.2004 r.),

4)       Po uzgodnieniu projektu decyzji ze starostą w sprawach ochrony środowiska (decyzja znak OŚ.7633-196/04, z dnia 2.09.2004 r.),

  USTALAM

 Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6 

 Lokalizację inwestycji celu publicznego
 

Polegającej na przebudowie drogi  wojewódzkiej Nr 253 Łabiszyn – Murczyn, na terenie działek nr 179, 145 w Załachowie, 2, 82, 95 w Obielewie, 149/1, 458, 457 w Jabłowie Pałuckim, 48 w Murczynie.
 
 1.       Rodzaj inwestycji: - infrastruktura techniczna –  przebudowa drogi.
 2.       Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
z przepisów odrębnych określono w załączniku opisowym nr 1.
 3.       Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono na mapach w skali 1:1000 stanowiących załączniki od  nr 2 do 21 kolorem żółtym.
 

                                                                          UZASADNIENIE

W dniu 29.12.2003 r., Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi  wojewódzkiej Nr 253 Łabiszyn – Murczyn, na terenie działek nr 179, 145 w Załachowie, 2, 82, 95 w Obielewie, 149/1, 458, 457 w Jabłowie Pałuckim, 48 w Murczynie.

Po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Burmistrz Łabiszyna w dniu 11.08.2004 r. zawiadomił strony o   wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz podał do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wcześniej wymienionej inwestycji, poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Pismem z dnia 13.08.2004r, znak IP.7331-127/18/03 Burmistrz Żnina zaopiniował pozytywnie przedmiotową inwestycję.

Ponadto , Burmistrz pismami z dnia 26.08.2004r. wystąpił  do  Starosty Żnińskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie z prośbą o wydanie opinii dotyczącej obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Następnie w dniu 2.09.200r. Starosta postanowieniem znak OŚ.7633-r-21/04 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie postanowieniem znak N.NZ.40-187/04 z dnia 2.09.2004r. odstąpił od wymogu wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Stosownie do art. 48 ust. 2, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn zm.)  w dniu 26.08.2004r. Burmistrz Łabiszyna wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz w dniu 30.08.2004r. do Starosty  stosownie do art. 53, ust.4, pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U..Nr 80, poz. 717 ), z wnioskami o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji przygotowanego przez mgr inż. arch. Pawła Łukowicza posiadającego uprawnienia urbanistyczne nr 1515, nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie wpisanego na listę członków Północnej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Gdańsku pod Nr G-074/2002.

W odpowiedzi na wniosek Burmistrza w dniu 2.09.2004r., Starosta decyzją znak :OŚ.7633-196/04  orzekł uzgodnić pozytywnie przedłożony projekt decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 2.09.2004r.,  znak N.NZ.40-187/04 również pozytywnie uzgodnił zamiar realizacji  inwestycji  i projekt decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy Burmistrz Łabiszyna dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów szczególnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Jednocześnie Burmistrz stwierdził, iż nie nakłada się na inwestora obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej, dotyczącej zapobiegania, ograniczania i monitorowania emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza

Ponadto Burmistrz stwierdził, iż przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi, dlatego należało orzec jak w sentencji.

               Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

               Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

               Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące  się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz  wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.       Odwołanie od decyzji należy zaopatrzyć w opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wys. 5,0 zł.

 Załączniki:

 1. Opisowy nr 1
 2. Graficzne nr od nr 2 do nr 21 - mapy w skali 1:1000

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul.Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz
 2. Urząd Miejski w Żninie
  ul. 700-lecia 39 88-400 Żnin
 3. Urząd Miejski w Łabiszynie
  ul. Plac 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn
 4. w/m
 5. a/a

 Burmistrz Łabiszyna
                        mgr Jacek Idzi Kaczmarek

 załącznik Nr 1 {plik}

 

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (7 października 2004)
Opublikował: Artur Czaja (7 października 2004, 13:38:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3909