Podatek od środków transportowych

                              U C H W A Ł A nr III/29/02
                                 Rady Miejskiej w Łabiszynie
                                   z dnia 11 grudnia 2002 r.


w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2003 r.


                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/ oraz art. 10 i art.12 ust.4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i  Nr 200, poz. 1683/


§ 1

Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.:
 
1.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                           

350,00zł.

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                      

350,00zł.

c)  powyżej 9 ton  a poniżej 12 ton                                             

350,00zł.

2.  od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszaniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :

a)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej  niż 15 ton:
- o liczbie osi - dwie                                                             

340,00zł.

b)  równej lub wyższej  niż 15 ton :
- o liczbie osi -  dwie                                                            

479,00zł.

c)  równej lub wyższej  niż 12 ton , a mniejszej niż 19 ton:
- o liczbie osi - trzy                                                              

214,00zł.

d)  równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony :
- o liczbie osi - trzy                                                               

570,00zł.

e)  równej lub wyższej  niż 23 tony :
- o liczbie osi - trzy                                                               

878,00zł.

f)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 tony :
- o liczbie osi cztery i więcej                                                  

578,00zł.

g)  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 tony :
- o liczbie osi cztery i więcej                                                

902,00zł.

h)  równej lub wyższej niż 29 ton :
- o liczbie osi cztery i więcej                                              

1.432,00zł.

3.  od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej  masie całkowitej:
 
a)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej  niż 15 ton:
- o liczbie osi - dwie                                                             

479,00zł.

b)   równej lub wyższej  niż 15 ton :
- o liczbie osi -  dwie                                                           

1.084,00zł.

c)  równej lub wyższej  niż 12 ton , a mniejszej niż 19 ton:
- o liczbie osi - trzy                                                               

439,00zł.

d)  równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony :
- o liczbie osi - trzy                                                                

878,00zł.

e)  równej lub wyższej  niż 23 tony :
 - o liczbie osi - trzy                                                             

1.365,00zł.

f)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton:
 - o liczbie osi cztery i więcej                                                  

902,00zł.

g)  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton:
 - o liczbie osi cztery i więcej                                                

1.432,00zł.

h)  równej   lub   wyższej  niż  29 ton  :
 -o liczbie osi cztery i więcej 2.124,00zł.

4.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                      

1.300,00zł.

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                  

1.300,00zł.

c) powyżej 9 ton  a poniżej 12 ton                                        

1.300,00zł.

5.  od ciągników siodłowych i balastowych  przystosowanych do używania łącznie z naczepą   lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,  o  dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
           
a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton
   - o liczbie osi - dwie                                                            

230,00zł.

b)  równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton
   - o liczbie osi - dwie                                                            

485,00zł.

c)  równej lub wyższej niż 31 ton
  - o liczbie osi - dwie                                                           

1.223,00zł.

 d)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton :
 - o liczbie osi - trzy                                                             

1.079,00zł.

e)  równej lub wyższej  niż 40 ton , a mniejszej niż 44 tony :
 - o liczbie osi - trzy                                                              

1.492,00zł.

f)  równej lub wyższej niż 44 tony :
    - o liczbie osi - trzy                                                           

1.492,00zł.
                                                                 
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łączne z naczepą   lub przyczepą, z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton:
   - o liczbie osi - dwie                                                              

416,00zł.

b)  równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton:
   - o liczbie osi - dwie                                                               

796,00zł.
 
c)  równej lub wyższej niż 31 ton:
   - o liczbie osi - dwie                                                             

1.678,00zł.
 
d)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton :
  - o liczbie osi - trzy                                                               

1.492,00zł.


e)   równej lub wyższej  niż 40 ton , a mniejszej niż 44 tony :
 - o liczbie osi - trzy                                                                

2.207,00zł.


f)   równej    lub  wyższej  niż   44 tony  :  
 -  o  liczbie  osi - trzy                                                                  

2.207,00zł.                                                                   

7.  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton                                                        

600,00zł.

8.  od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym  lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton :
  - o liczbie osi - jedna                                                                

154,00zł. 

b)  równej lub wyższej niż 25 ton :
 - o liczbie osi - jedna                                                                

277,00zł.

c)  równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 28 ton:
 - o liczbie osi - dwie                                                                

182,00zł.
   
d)  równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton :
 - o liczbie osi - dwie                                                                 

736,00zł.

e)  równej lub wyższej  niż 38 ton :
 - o liczbie osi - dwie                                                                 

995,00zł.

f)   równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton :
 - o liczbie osi - trzy                                                                  

586,00zł.

g)  równej lub wyższej niż 38 ton :
 - o liczbie osi - trzy                                                                 

816,00zł.
                                                                    
9.  od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton :
 - o liczbie osi - jedna                                                              

277,00zł.

b)  równej lub wyższej niż 25 ton:
 - o liczbie osi - jedna                                                               

486,00zł.

c)  równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 28 ton :
 - o liczbie osi - dwie                                                                

268,00zł.

d)  równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton :
 - o liczbie osi - dwie                                                              

1.118,00zł.

e) równej lub wyższej  niż 38 ton :
 - o liczbie osi - dwie                                                              

1.472,00zł.

f) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton :
 - o liczbie osi - trzy                                                                   

841,00zł.

g)  równej lub wyższej niż 38 ton :
 - o liczbie osi - trzy                                                               

1.138,00zł.       

                                                               
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)  mniej niż 30 miejsc                                                            

1.400,00zł.

b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc                                         

1.500,00zł.
 

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby użyteczności publicznej przez jednostki i zakłady budżetowe Gminy Łabiszyn, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Łabiszyn.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (4 lipca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (4 lipca 2003, 12:57:05)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (7 lipca 2003, 10:14:43)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4040