Podatek od posiadania psa

                              U C H W A Ł A nr III/27/02
                                Rady Miejskiej w Łabiszynie
                                   z dnia 11 grudnia 2002 r.


w sprawie: wysokości stawek podatku od posiadania psów w 2003 r.

 

                      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/ oraz art. 14 pkt.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz. 1683/

               
Rada Miejska
uchwala , co następuje:


§1

Ustalić  wysokość stawek podatku od posiadania psów w 2003 r. w wysokości            25,00 zł
rocznie od jednego psa.
 

§2

Wprowadzić   zwolnienie    przedmiotowe   z   podatku  od posiadania psów na terenie Miasta
i    Gminy   Łabiszyn   z  tytułu   posiadania    psów   utrzymywanych    w    celu    pilnowania
budynków   mieszkalnych   jednorodzinnych   i   mieszkań  w  budynkach  wielorodzinnych.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Łabiszyn.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (4 lipca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (4 lipca 2003, 12:53:28)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (7 lipca 2003, 10:13:04)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5267