Opłata administracyjna

                              U C H W A Ł A  nr III/26/02
                                 Rady Miejskiej w Łabiszynie
                                   z dnia 11 grudnia 2002 r.


w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej oraz określenia zasad poboru  i wysokości stawek tych opłat

                     
                        
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984/ oraz art. 18 i art.19 pkt.1 lit. "d"  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200,poz. 1683/


Rada Miejska
uchwala , co następuje :


§ 1

Wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe , wykonywane przez organy gminne, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej :

- za  sporządzenie testamentu  w obecności pracownika Urzędu Miasta i Gminy
  Łabiszyn, nie będącego pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości  170,00 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Łabiszyn.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (4 lipca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (4 lipca 2003, 12:44:38)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (7 lipca 2003, 10:12:11)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4326