Podatek rolny

                              U C H W A  Ł A  nr III/25/02
                                 Rady Miejskiej w Łabiszynie
                                  z dnia 11 grudnia 2002 r.


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku dla celów podatku rolnego


                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/ oraz art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r., Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272  i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz.681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680/

                       

Rada Miejska
uchwala , co następuje :


§ 1


Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 30 października 2002 r.  /M.P. Nr 51  poz.733/   obniżyć z kwoty 33,45 zł do kwoty 31,00  zł za 1 kwintal żyta.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Łabiszyn.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (4 lipca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (4 lipca 2003, 12:40:03)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (7 lipca 2003, 10:06:16)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4525