Ustalanie,pobór i wysokość opłaty targowej

                              U C H W A Ł A  nr  III/22/02
                                 Rady Miejskiej w Łabiszynie
                                     z dnia 11 grudnia 2002 r.

 

w sprawie: zasad ustalania, poboru i wysokości opłaty targowej, terminu płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso tej opłaty


                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984/ oraz art. 15 i art.19  pkt.1 lit. "a" i pkt. 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz. 1683/


Rada Miejska
uchwala , co następuje :

§ 1

Ustalić stawkę opłaty targowej dla osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie miasta i gminy Łabiszyn w następującej wysokości :

a/ z ręki , kosza  - płodów rolnych                                                                   4,00 zł dziennie
b/ ze stoiska , pojazdu i innych                                                                      12,00 zł dziennie
c/ dla dzierżawców gruntów położonych na terenie targowiska ,
    którzy nie są podatnikami podatku od nieruchomości w związku
    z nieruchomościami lub obiektami budowlanymi nie załączonymi
    trwale z tym gruntem                                                                                    1,00zł dziennie


§ 2

Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 3

Poboru opłaty targowej dokonują upoważnieni inkasenci.

§ 4

Sprzedający dokonują wpłaty opłaty targowej do rąk inkasenta wystawiającego pokwitowanie odbioru gotówki.


§ 5

Inkasenci dokonują wpłat zainkasowanych opłat na konto Urzędu Miasta i Gminy Łabiszyn.


§ 6

Inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% od dokonanych wpłat, na zasadach określonych w § 4, po rozliczeniu w Urzędzie Miasta i Gminy Łabiszyn.


§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Łabiszyn.


§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

   

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (4 lipca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (4 lipca 2003, 12:31:44)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (7 lipca 2003, 10:08:11)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5254