Podatek od nieruchomości w 2003r.

                              U C H W A Ł A nr  III/21/02                        
                                 Rady Miejskiej w Łabiszynie
                                     z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie : wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2003 r.

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984/ oraz art. 5 ust. 1 - 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz. 1683/

Rada Miejska
uchwala, co następuje :

§ 1

Określić wysokość stawek podatku od nieruchomości  w 2003 r. rocznie :
1. od gruntów:
    a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu
        na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
       od 1 m2 powierzchni                                                                                    0,48zł.
    b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
       wodnych od 1 ha powierzchni                                                                       3,38zł.
    c/ przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych
       na te cele od 1 m2 powierzchni                                                                     0,15zł.
    d/ pozostałych od 1 m2 powierzchni                                                                 0,12zł.

2. od budynków lub ich części:
    a/ mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni użytkowej                                              0,40zł.
    b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  
         oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
         na prowadzenie działalności gospodarczej 
        od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                14,00zł.                                   
   c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
         w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
         od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                   8,00zł.
   d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
          w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
          od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                  3,00zł.
    e/ letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej                                                  5,70zł.                                                                               
    f/ pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                   3,50zł.

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4
    ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                            

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Łabiszyn.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (4 lipca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (4 lipca 2003, 12:04:25)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (7 lipca 2003, 10:11:28)
Zmieniono: treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5496