OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1) Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie,
ul. Plac 1000 Lecia 1 II piętro pokój nr 17, 89-210 Łabiszyn; tel. 601 082 489 / 52 3844179
e-mail: sekretariat@zwik-labiszyn.pl


2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.


3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) umożliwienia kontaktu emaliowego z Inspektorem Ochrony Danych oraz podejmowania przez niego kontaktu z petentami, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowaną do Inspektora Ochrony Danych korespondencję;

b)
dokumentowania ustaleń dokonywanych z petentami, innymi osobami;

c)
przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;

d)
ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.


4)
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu korespondencji z Inspektorem Ochrony Danych.

5)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, o których mowa w ust. pkt 3 powyżej, odpowiednio dla każdego celu z osobna, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 6 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia ewentualnego postępowania sądowego również po tym terminie.

6)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7)
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)
prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO

e)
prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO;

f)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

g)
podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

9)
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. Firmie Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek w Krasnymstawie, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

metryczka


Wytworzył: Mirosław Świdurski (2 kwietnia 2024)
Opublikował: Artur Koliński (2 kwietnia 2024, 15:32:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 394