Deklaracja dostępności - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im.dr Juliana Gerpe

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. dr. Juliana Gerpe w Łabiszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. dr. Juliana Gerpe w Łabiszynie .

Data publikacji strony internetowej: 2003-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Koliński, bibliotekalabiszyn@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523844126 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Parter. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych, podjazd,
 2. Parter, jedno pomieszczenie wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych,
 3. brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
 4. Przed budynkiem jest wyznaczony parking, miejsce, dla niepełnosprawnych,
 5. Jednostka umożliwia wstęp z psem asystującym,
 6. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 7 dni robocze przed planowaną wizytą w bibliotece, wysyłając wiadomość na adres e-mail: bibliotekalabiszyn@op.pl lub telefonicznie +48 52 3844-126.

Aplikacje mobilne

Biblioteka nie udostępnia aplikacji mobilnych.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Błaszkiewicz (30 marca 2020)
Opublikował: Artur Koliński (31 marca 2020, 10:23:45)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (30 listopada 2020, 13:44:33)
Zmieniono: zmieniono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1113