Deklaracja dostępności - Łabiszyński Dom Kultury

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


 
Wstęp

 Łabiszyński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=173
 
Daty publikacji i aktualizacji
 
Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2003.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: kwiecień 2017.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  •  
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury.
TAB, Shift + Tab,
Ctrl + / -
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Koliński portal@labiszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3844110. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
 
 
 
 
Dostępność architektoniczna

 
   
Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
 
 Łabiszyński Dom Kultury jest w znacznym stopniu dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: labiszynskidomkultury@wp.pl lub telefonicznie +48 52 3844110. Ponadto Urząd Miejski w Łabiszynie udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:

1. Informacje dot. działalności dostępne są na stronie http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=173 oraz http://labiszyn.pl/artykuly/183/labiszynski-dom-kultury
2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: labiszynskidomkultury@wp.pl
 

Aplikacje mobilne
 
nie dotyczy

metryczka


Wytworzył: Ewelina Motławska (30 marca 2020)
Opublikował: Artur Koliński (31 marca 2020, 10:22:07)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (31 marca 2020, 12:19:22)
Zmieniono: dodano e-mail

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1196