Zakres działania referatów.

                                         Zakres działań referatów

1. Referaty i komórki równorzędne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Burmistrza.
2. Do ogólnych zadań referatów i komórek równorzędnych należy w szczególności:

  1) koordynowanie i stymulowanie, w zakresie swego działania, procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,
  2) opracowywanie, w zakresie swego działania, propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju Gminy oraz współdziałanie w ich realizacji,
  3) właściwa i terminowa realizacja zadań wynikających z uchwał organów Gminy oraz zarządzeń i decyzji Burmistrza
  4) opracowywanie planów działania,
  5) przygotowywanie, w zakresie swego działania, projektów aktów normatywnych, a także projektów planów finansowych, okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdawczości,
  6) współpraca z Radą i jej komisjami ,
  7) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Gminy,
  8) wykonywanie planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o zamówieniach publicznych, a także zgodnie z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i uchwałami organów Gminy,
  9) zgłaszanie Referatowi Budżetu i Podatków wielkości należności budżetowych z tytułu różnych form gospodarowania mieniem komunalnym,
 10) sygnalizowanie Sekretarzowi lub Burmistrzowi stwierdzonych przypadków nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu,
 11) zapewnienie prawidłowej organizacji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 12) realizowanie zadań z zakresu obronności należących do Burmistrza stosownie do odrębnych zarządzeń,
 13) wykonywanie, w zakresie swego działania, czynności i przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należących do Burmistrza jako Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 14) współdziałanie z  Inspektorem Obrony Cywilnej w zakresie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronnych i obrony cywilnej,
 15) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
        16) realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i zarządzeń Burmistrza w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
        17) współdziałanie z innymi komórkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie prowadzonych spraw .

3. Referatami kierują kierownicy referatów, którzy są bezpośrednimi przełożonymi podległych pracowników i są odpowiedzialni za należytą organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań w zakresie objętym właściwością referatu.

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (21 listopada 2003)
Opublikował: Artur Czaja (21 listopada 2003, 09:25:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 13429