Opłata za gospodarowanie odpadami


ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
 

Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łabiszyn dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz działek letniskowych.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata wynosi 26,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wprowadzone zostało częściowe zwolnienie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość częściowego zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia.
Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającej informacje o kompostowaniu.
W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata liczona jest od wielkości pojemnika na odpady zmieszane oraz ilości worków na pozostałe frakcje odpadów komunalnych pomnożona przez liczbę opróżnień/odbiorów (tak jak w roku 2022):
 
Pojemnik o pojemności 60 l-  w wysokości 9,00 zł
Pojemnik o pojemności 120 l- w wysokości 18,00 zł
Pojemnik o pojemności 240 l- w wysokości 36,00 zł
Pojemnik o pojemności 1100 l- w wysokości 165,00 zł
Pojemnik o pojemności 7000 l- w wysokości 1050,00 zł
Worek o pojemności 120l- w wysokości 18,00 zł
Dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 200,00 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
U W A G A!
-  Właściciel nieruchomości zamieszkałej,  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość) zobowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
-Pozostali właściciele nieruchomości zostają zawiadomieni o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową opłatę wyliczono jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ujętych w złożonej deklaracji.
 

Konto Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
nr: 82 8181 0000 0015 0024 2000 0034
 
Wpłat dokonywać można w placówkach pocztowych banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.
 
 


metryczka


Wytworzył: Agata Pogorzały (8 kwietnia 2016)
Opublikował: Artur Koliński (8 kwietnia 2016, 10:08:46)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (28 grudnia 2022, 12:02:31)
Zmieniono: zmieniono treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8188