Sprzedaż nieruchomości-zarządzenie Nr 0152/34/04.

 

 

Zarządzenie  Nr 0152/34/2004
Burmistrza  Łabiszyna z dnia  23 września  2004 r.


 
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Łabiszyn

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz 220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 214 poz.1806/ i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39/ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 września 2000r. Nr XVIII/164/2000 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn.

 BURMISTRZ   ŁABISZYNA
zarządza, co następuje:

 § 1.

Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone na terenie miasta Łabiszyn, stanowiące własność Gminy Łabiszyn.

Lp

Miejscowość

Nr działki

Pow. w ha

KW

 

Przeznaczenie

1

Łabiszyn Miasto ul.Osiedlowa

793/50

0,2500

12452

Teren  budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności zabudowy, położony częściowo w strefie ochronnej konserwacji zabytków

2

Łabiszyn Miasto ul.Osiedlowa

793/51

0,1640

12452

Teren budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności zabudowy, położony  częściowo w strefie ochronnej konserwacji zabytków

3

 

Łabiszyn Miasto ul.Rynarzewska

54

0,4440

22336

Tereny przemysłu i składów

                                                                                  § 2.

 Podać do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 poprzez wywieszenie go na

okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ,a ponadto w miejscach zwyczajowo przyjętych.

                                                                                  § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (27 września 2004)
Opublikował: Artur Czaja (27 września 2004, 08:30:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3179