Dzierżawa nieruchomości.


Zarządzenie  Nr 0152/4/04

Burmistrza  Łabiszyna z dnia 20.02.2004

 

 

w sprawie: dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łabiszyn.

 

 

                      Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,z 2002r. Nr 23 poz 220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 214 poz.1806/ i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39/ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 września 2000r. Nr XVIII/164/2000 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn

 

BURMISTRZ   ŁABISZYNA

zarządza,co następuje:

 

§ 1.

Wydzierżawić w drodze nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości gruntowe położone w mieście i gminie Łabiszyn oznaczone nr działek:

Lp

Nazwa wsi

Nr działki

Pow.w ha

Przeznaczenie

 

 

1.

Jeżewo

Część działki Nr 155

0,28 ha

Grunt rolny

 

2.

Jeżewo

Część działki Nr 18

0,61 ha

Grunt rolny

 

3.

Jeżewo

Działka Nr 17

1,24 ha

Grunt rolny

 

4.

Łabiszyn Miasto

Część działki Nr 517

40m2

Działalność

Handlowa

 

5.

Jeżewo

Działka Nr 199

0,50 ha

Grunt rolny

 

 

 § 2

Podać do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 poprzez wywieszenie go na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ,a ponadto w miejscach zwyczajowo przyjętych.

                                   

                                                             § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                            § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                  Burmistrz Łabiszyna
                                                                             mgr Jacek Idzi Kaczmarek

                    

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (23 lutego 2004)
Opublikował: Artur Czaja (23 lutego 2004, 12:15:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3410