Sprzedaż nieruchomości.


                                      ZARZĄDZENIE     Nr 0152/5/04

                                             Burmistrza  Łabiszyna

z dnia 20.02.2004r.

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność

                  gminy Łabiszyn

 

       

                      Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,z 2002r. Nr 23 poz 220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 214 poz.1806/ i art. 35 ,art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39/ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 września 2000r. Nr XVIII/164/2000 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn.

 

 

                                      BURMISTRZ   ŁABISZYNA

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość położoną na terenie  gminy  Łabiszyn, stanowiące własność Gminy Łabiszyn.

Lp

Nazwa wsi

Nr.dz.

Pow.

KW

Przeznaczenie

1.

Załachowo

238

0,46 ha

24523

Grunt rolny

 

§ 2

 

Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 poprzez wywieszenie go na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łabiszyn a ponadto w miejscach zwyczajowo przyjętych.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza  kierownikowi referatu rolnictwa i ochrony środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               

                                                                                                                         Burmistrz Łabiszyna
                                                                                                                      mgr Jacek Idzi Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (23 lutego 2004)
Opublikował: Artur Czaja (23 lutego 2004, 12:10:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3393