Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach! Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach!
Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.


 
     Zatwierdzona przez rząd reforma gospodarki odpadami komunalnymi  dała samorządom nowe kompetencje. Główna zmiana znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi.
 
      Przyjęta reforma ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów  i zwiększenie poziomu recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.
 
    Według nowego systemu to gmina zapewni odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów.
 
    W nowym systemie właściciele nieruchomości będą wnosili do gminy opłaty tzw. „podatek śmieciowy” zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką, wyliczoną w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.  W zamian za uiszczoną opłatę, gmina odbierze odpady i podda je recyklingowi, odzyskowi, bądź unieszkodliwieniu. W przypadku mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, opłaty będą wnoszone na rzecz zarządców, którzy następnie przekażą je do gminy.
 
    Opłata za odpady w przypadku prowadzenia segregacji będzie niższa. Zatem opłaca się segregować odpady! Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu  odbierze od mieszkańców odpady komunalne zmieszane oraz zebrane selektywnie.
 
    Każdy właściciel nieruchomości będzie miał obowiązek wypełnić i przekazać do gminy deklarację, której wzór udostępnimy mieszkańcom w pierwszym kwartale 2013 roku. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, deklaracje wypełnią i przekażą zarządcy. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Burmistrz wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
    Właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnie zbierać odpady komunalne z terenu swojej nieruchomości. Jeżeli naruszy ten obowiązek, przedsiębiorca odbierający odpady przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady będziemy uiszczać wyższą opłatę. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi określać będzie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy Łabiszyn przyjęty uchwałą Rady Miejskiej, stanowiący akt prawa miejscowego. 
 
  

Zdjęcie


Zdjęcie


 
 

metryczka


Wytworzył: Marlena Bujak (31 października 2012)
Opublikował: Artur Koliński (31 października 2012, 08:23:05)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (31 października 2012, 09:58:56)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4623