Sprawy do załatwienia (druki)

Sprawy do załatwienia (druki)

Dokumenty sprawozdawcze dla podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Łabiszyn

Zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454) dotyczący składania kwartalnego sprawozdania przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania [...]

Wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Łabiszyn

Organ właściwy: Burmistrz ŁabiszynaStanowisko odpowiedzialne: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki NieruchomościamiOrgan odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w BydgoszczyKonto: Urząd Miejski w ŁabiszynieBS [...]

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

W ramach zwykłego korzystania z wód zgodnie z treścią art. 33 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018, poz. 2268) właściciel bez zgody wodnoprawnej (tzn. z mocy prawa) – może odprowadzać do 5 m3 ścieków na dobę, ale pochodzących tylko z [...]

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat działań, kompetencji, statusu prawnego, zasad funkcjonowania oraz decyzji podejmowanych przez organy [...]

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Organ właściwy: Burmistrz ŁabiszynaStanowisko odpowiedzialne:  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki NieruchomościamiOrgan odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w BydgoszczyKonto: Urząd Miejski w ŁabiszynieBS [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Miejsce załatwienia spraw: Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia [...]

metryczka