Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych...


 

Burmistrz Łabiszyna

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu , kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  ,  nauki , edukacji , oświaty i wychowania  oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135).

 I. Podmioty uprawnione:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II. Rodzaj zadania:

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania poprzez realizację przedsięwzięć z następujących zakresów:

      1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3. Nauki , edukacji , oświaty i wychowania  oraz wypoczynku dzieci i młodzieży(wielopłaszczyznowa pomoc dzieciom, prowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych poza strukturą szkolną ).

 III. Formy realizacji zadania:

Zadanie, może być realizowane w różnych formach:

 1.  W zakresie pierwszym w szczególności przez:

-rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego,
-rozwój sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych,
-pomoc w szkoleniu dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo, w tym zakup sprzętu sportowego,
-prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
-szkolenie zawodników, upowszechnianie oraz promocja sportu w środowisku wiejskim,
-organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich promujących gminę Łabiszyn.

 2.   W zakresie drugim w szczególności przez:

-wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju  kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych, tradycję, dorobek i osiągnięcia gminy Łabiszyn,
-organizowanie imprez kulturalnych oraz ich promocji, w tym fundowanie nagród,
-upowszechnianie, promocję i popularyzację w regionie i kraju lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego,
-organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, prelekcji,
-wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalnym i regionalnym utrwalających dziedzictwo i tożsamość kulturalną gminy,

 3.  W zakresie trzecim w szczególności przez:

-prowadzenie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych, kulturalnych i terapeutycznych,
-organizowanie form wypoczynku zimowego i letniego,
-organizację i uczestnictwo w konkursach, spotkaniach, warsztatach, itp.w zakresie prowadzenia przedsięwzięcia,
-zakładanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych (przytuliska, świetlice ),
-utrzymanie bazy lokalowej niezbędnej w procesie realizacji zadania,
-zakup niezbędnych w procesie realizacji zadania towarów, materiałów, pomocy naukowych i innych usług.

IV. Termin i warunki składania ofert:

1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą/zwycięzcami konkursu.

      V. Wysokość środków publicznych:

  1.  Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi:

-  w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 85.000,00

- w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 20.000,00

- w zakresie nauki , edukacji , oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - 10.000,00

 

  2.  Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Łabiszyn na 2005 rok w części przeznaczonej na realizację w/w zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

  3. Podaje się do wiadomości, że w 2004 roku udzielono uprawnionym podmiotom dotacji w kwocie  73.400.00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz 15.000,00  zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, i 0 zł na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania wypoczynku  dzieci i młodzieży.

   VI. Termin i warunki składania ofert:

1.  Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łabiszynie  Plac 1000 lecia 1,  89-210  Łabiszyn,  pok. nr 15 w  terminie  do 8 stycznia 2005 roku z dopiskiem: „Konkurs ofert – upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Konkurs ofert – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” lub „Konkurs ofert – Nauka, oświata i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

2.  Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.03.193.1891).

3.   Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4.   Druki można pobierać osobiście w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie (pokój nr 10).

 VII.            Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1.       Zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji w/w zadań.
 2.     Wybór ofert nastąpi w szczególności w oparciu o:

-celowość oferty, jej zakres rzeczowy, dostępność,
-posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
-zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
-osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
-ocena realizacji wcześniej powierzonych projektów,
-posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa,
-rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy
-rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej z ofertami innych podmiotów i możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi.

3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

4. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

 VIII. Zasady przyznawania dotacji:

1.   Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873) oraz innych właściwych przepisów.

2.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

3.   Burmistrz Łabiszyna przyznaje dotacje na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

4. Burmistrz Łabiszyna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nie znane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 IX.               Postanowienia końcowe:

1.   Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem  Łabiszyna, a oferentem.

2.   Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki na otrzymane na realizacje umowy.

3.   Dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

4.   W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Łabiszyna z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.

5.  Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Halina Najsztub –Skarbnik Gminy tel. 3844 –052 wew. 29

 

                                                                                       BURMISTRZ ŁABISZYNA
                                                                                      mgr Jacek Idzi Kaczmarek

     

                                                                                                                                                                   

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (7 grudnia 2004)
Opublikował: Artur Czaja (7 grudnia 2004, 13:56:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5786