Strona główna

Strona głównaSERDECZNIE WITAMY NA PODMIOTOWEJ STRONIE
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY ŁABISZYN

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W URZĘDZIE MIEJSKIM w ŁABISZYNIE

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, administrator danych informuje, że:
1.Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łabiszynie Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łabiszyna, z siedzibą w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, email: urzad@labiszyn.pl, tel. 052 38 44 052, fax. 052 38 44 177.

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres  Administratora.
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów  lub na podstawie udzielonej zgody w celach:
a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b)  realizacji umów;
c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie  i celu określonym w treści zgody.
 
4. W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorów danych osobowych, którymi mogą być:
a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b)      inne podmioty, upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
c)      podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:      
a) obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, 
b) dobrowolne, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.


 
INFORMACJA PUBLICZNA

 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat działań, kompetencji, statusu prawnego, zasad funkcjonowania oraz decyzji podejmowanych przez organy władzy publicznej. Jednocześnie wspomniane organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.
          Menu przedmiotowe naszej strony obejmuje wszystkie zagadnienia tematyczne, które w świetle art. 1 ustawy z 6 września 2001 roku, podlegają udostępnieniu.
         W myśl art. 10 ust.1 powołanej wyżej ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu lub  przesłanie wniosku na druku z wykorzystaniem jednej  z niżej  podanych możliwości:

pocztą elektroniczną na adres: urzad@labiszyn.pl; faxem na numer: (052) 38 44 177; lub listownie na adres: Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn; za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP.  
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  
Pliki do pobrania:

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej (26kB) word

Informacja dla osób niesłyszących

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824) Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że osoby słabo słyszące i niesłyszące zainteresowane załatwieniem sprawy urzędowe i chcącej skorzystać z osobistej pomocy tłumacza mogą wybrać jedną z form kontaktu:
1.     mail pod adres: urzad@labiszyn.pl
2.     fax pod numer:  52 38 44 177
3.     telefon pod numer: 52 38 44 052 korzystając z pomocy osoby przybranej tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami administracji publicznej
 i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1.     imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
2.     propozycję terminu,
3.     krótkie określenie sprawy
4.     kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane  i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.

Informujemy, że osoba, która chce skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest zobowiązana zgłosić ten zamiar oraz wybraną metodę komunikowania, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

 
 
Wszelkie uwagi techniczne oraz merytoryczne prosimy zgłaszać  administratorowi biuletynu (podstrony Redakcja biuletynu oraz Redakcja biuletynu – kontakt w prawym górnym rogu strony).
 

metryczka


Wytworzył: Artur Czaja (3 marca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (3 marca 2003, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (12 marca 2020, 14:52:19)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 581885