OBOWIĄZEK INFORMACYJNY EMAIL


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
1)      Administratorem Państwa danych jest Miejski Zespół Oświaty w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn. Telefon: 52 38 44 287, e-mail: sekretariat@mzo-labiszyn.pl. 

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)    umożliwienia kontaktu emaliowego z Inspektorem Ochrony Danych oraz podejmowania przez niego kontaktu z petentami, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowaną do Inspektora Ochrony Danych  korespondencję;
b)    dokumentowania ustaleń dokonywanych z petentami, innymi osobami;
c)    przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;
d)    ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4)      Podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu korespondencji z Inspektorem Ochrony Danych.

5)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, o których mowa w ust. pkt 3 powyżej, odpowiednio dla każdego celu z osobna, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 6 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia ewentualnego postępowania sądowego również po tym terminie.

6)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane [IOD1] poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)      prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO
e)       prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO;
f)       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
g)       Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

9)      Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. Firmie Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek w Krasnymstawie, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Krystyna Poremska (6 czerwca 2024)
Opublikował: Artur Koliński (6 czerwca 2024, 10:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151