Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek wraz z załącznikami
2.     2 egzemplarze mapy sytuacyjnej w skali 1: 500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych także 1:2000)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1 sekretariat, pokój nr 15

Opłaty:
107 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). Opłaty nie pobiera się za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wpłata w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe - Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie o/Łabiszyn, nr konta: 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006

Termin i sposób załatwienia:
 
W przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł
za każdy dzień zwłoki. Do terminu, o którym powyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Termin załatwienia sprawy może trwać od 2-3 miesięcy ze względu na wymagane uzgodnienia projektu decyzji, których nie wlicza się do terminów wyżej podanych

Formularze do pobrania:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowywniosek.pdf (2664kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Piotr Świerczek (17 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2018, 10:24:17)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (3 stycznia 2022, 11:48:30)
Zmieniono: zmieniono wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1094