NULL string(0) ""

Uchwała nr II/18/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 grudnia 2014w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Na podstawie art. 6m i art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., póz. 1399, póz. 1593) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l oraz art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., póz. 594, póz. 645 ł póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/18/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 6m i art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., póz. 1399, póz. 1593) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l oraz art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., póz. 594, póz. 645 ł póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) uchwala się, co następuje:


uchwała (3247kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 10:39:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1957