NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/150/2012RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 sierpnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012-2017Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 r Nr 28, póz. 146, Nr 96, póz. 620, Nr 123, póz. 835, Nr 152, póz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, póz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 , Nr 219, póz. 1706, z 2010 r. Nr 96, póz. 620, Nr 108, póz. 685, Nr 152, póz. 1020 i Nr 161, póz. 1078) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.Z2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 orazz2010r. Nr 28, póz. 142 i 146,Nr 40, póz. 230 i Nr 106, póz. 675, z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, póz.679 i Nr 134, poz.777) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI/150/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 sierpnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012-2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 r Nr 28, póz. 146, Nr 96, póz. 620, Nr 123, póz. 835, Nr 152, póz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, póz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 , Nr 219, póz. 1706, z 2010 r. Nr 96, póz. 620, Nr 108, póz. 685, Nr 152, póz. 1020 i Nr 161, póz. 1078) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.Z2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 orazz2010r. Nr 28, póz. 142 i 146,Nr 40, póz. 230 i Nr 106, póz. 675, z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, póz.679 i Nr 134, poz.777) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (229kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 września 2012, 12:25:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1471