NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/108/11RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2011w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012.Na podstawie art. 7 ust. l pkt.19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153 póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142, Nr 28, póz. 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, póz. 230, z 2011 r. Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 21, póz. 113, Nr 217, póz. 1281) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536 , z 2011 r. Nr 112, póz. 654, Nr 205, póz. 1211, Nr 209, póz. 1244) uchwala się, co następuje.

Uchwała nr XI/108/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012.

Na podstawie art. 7 ust. l pkt.19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153 póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142, Nr 28, póz. 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, póz. 230, z 2011 r. Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 21, póz. 113, Nr 217, póz. 1281) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536 , z 2011 r. Nr 112, póz. 654, Nr 205, póz. 1211, Nr 209, póz. 1244) uchwala się, co następuje.


Uchwała (316kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 stycznia 2012, 15:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2169