NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/103/11RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2011w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie ŁabiszynNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art .40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.u.z2001r.Nrl42, póz. 1 591, z2002r.Nr23, poz.220, Nr62, poz.558,Nrl!3, z203r.Nr80 poz.984, Nrl53, póz. 1 27 1, Nr214, poz.1806, poz.717, Nrl62, poz.!568,z 2004r Nr. 1 02. póz. 1055, Nrlló. poz!203, Nr214. poz.!806,z 2005rNr.l72. poz.1441 z2006rNr!7. poz.!28.,z 2005r Nrl75. poz.1457, z2006r Nr,181. poz.1337, z 2007 Nr48. poz.327, Nr138. poz.974, Nr 1 73. poz.1218, z 2008r Nr. 1 80. p o z . l l l l , Nr 223. poz.1458. z2009.Nr.52. poz420, Nr.157. poz.1241, z 2010. Nr.28. poz.142. Nr.28. poz.146. Nr.106. poz.675, Nr.40. poz.230, z2011r, Nrll7. poz.679, Nrl34.777. Nr.21.113. oraz art. 1 9 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.u.z 2006r.Nr 123,poz.858,z 2007r.Nrl47, poz.!033,z 2009r.Nrl8, poz.97,z 2010r.Nr47, póz 278i Nr238, poz.1578) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/103/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Łabiszyn

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art .40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.u.z2001r.Nrl42, póz. 1 591, z2002r.Nr23, poz.220, Nr62, poz.558,Nrl!3, z203r.Nr80 poz.984, Nrl53, póz. 1 27 1, Nr214, poz.1806, poz.717, Nrl62, poz.!568,z 2004r Nr. 1 02. póz. 1055, Nrlló. poz!203, Nr214. poz.!806,z 2005rNr.l72. poz.1441 z2006rNr!7. poz.!28.,z 2005r Nrl75. poz.1457, z2006r Nr,181. poz.1337, z 2007 Nr48. poz.327, Nr138. poz.974, Nr 1 73. poz.1218, z 2008r Nr. 1 80. p o z . l l l l , Nr 223. poz.1458. z2009.Nr.52. poz420, Nr.157. poz.1241, z 2010. Nr.28. poz.142. Nr.28. poz.146. Nr.106. poz.675, Nr.40. poz.230, z2011r, Nrll7. poz.679, Nrl34.777. Nr.21.113. oraz art. 1 9 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.u.z 2006r.Nr 123,poz.858,z 2007r.Nrl47, poz.!033,z 2009r.Nrl8, poz.97,z 2010r.Nr47, póz 278i Nr238, poz.1578) uchwala się, co następuje:


Uchwała (433kB) pdf


metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 stycznia 2012, 15:03:58)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (28 sierpnia 2012, 14:14:25)
Zmieniono: poprawiono link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2770