NULL string(0) ""

Uchwała nr X/89/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 9 listopada 2011w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art. 18 ust, 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U. z2001r. Nr 142, póz. 1591; z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806;z2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z2005r. Nr 172 póz.1441, Nr 175 póz. 1457; z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 1S1 póz. 1337; z2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218; z2008r. Nr 180 p o z . l l l l . Nr 223 póz. 1458; z 2009r Nr 52 póz. 420, Nr 157 póz. 1241; z 201 Or. Nr 28 póz. 142, Nr 28 póz. 146, Nr 106 póz. 675, Nr 40 póz. 230; z 201 f r. nr 117 póz. 679, Nr 134 póz. 777, Nr 21 póz, 113, Nr 217 póz. J 281/ w związku żart. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada J984r. o podatku rolnym /tekst jednolity:Dz.U. z2006r. Nr 136, póz. 969, Nr 191, póz.1412, nr 245, póz. 1775, Nr 249, póz. 1825; z 2007r. Nr 109, póz. 747; z 2008r. Nr 11 ó, póz. 730, Nr 237 póz. 1655; z 2009r. Nr56 póz. 458; z 201 Or. Nr 96 póz. 620, Nr 226 póz. I475/, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity; Dz.U. z2010r. Nr 95, póz. 613, Nr 96 póz. 620, Nr 225 póz. 1461, Nr 226 póz. 1475, M.P. z 201 Or. Nr 55 póz. 755, Nr 75 póz. 950; Dz.U. z 201 Ir. Nr 102 póz. 584, Nr 112 póz. 654, Nr 171 póz. 1016/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym / Dz.U. Nr 200, póz. 1682, Nr 21 ó, póz, 1826; z 2005r. Nr 143, póz. 1199, Nr 164, póz. 1365, Nr 179, póz. 1484; z2006r. Nr 245, póz. 1775, Nr 249, póz. 1825;z2008r. Nr ] 16, póz. 730; z 2009r. Nr 56, poz.458; z 2010r. Nr 96 póz. 620, Nr 226 póz. 14757 uchwala się co następuje:

Uchwała nr X/89/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U. z2001r. Nr 142, póz. 1591; z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806;z2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z2005r. Nr 172 póz.1441, Nr 175 póz. 1457; z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 1S1 póz. 1337; z2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218; z2008r. Nr 180 p o z . l l l l . Nr 223 póz. 1458; z 2009r Nr 52 póz. 420, Nr 157 póz. 1241; z 201 Or. Nr 28 póz. 142, Nr 28 póz. 146, Nr 106 póz. 675, Nr 40 póz. 230; z 201 f r. nr 117 póz. 679, Nr 134 póz. 777, Nr 21 póz, 113, Nr 217 póz. J 281/ w związku żart. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada J984r. o podatku rolnym /tekst jednolity:Dz.U. z2006r. Nr 136, póz. 969, Nr 191, póz.1412, nr 245, póz. 1775, Nr 249, póz. 1825; z 2007r. Nr 109, póz. 747; z 2008r. Nr 11 ó, póz. 730, Nr 237 póz. 1655; z 2009r. Nr56 póz. 458; z 201 Or. Nr 96 póz. 620, Nr 226 póz. I475/, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity; Dz.U. z2010r. Nr 95, póz. 613, Nr 96 póz. 620, Nr 225 póz. 1461, Nr 226 póz. 1475, M.P. z 201 Or. Nr 55 póz. 755, Nr 75 póz. 950; Dz.U. z 201 Ir. Nr 102 póz. 584, Nr 112 póz. 654, Nr 171 póz. 1016/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym / Dz.U. Nr 200, póz. 1682, Nr 21 ó, póz, 1826; z 2005r. Nr 143, póz. 1199, Nr 164, póz. 1365, Nr 179, póz. 1484; z2006r. Nr 245, póz. 1775, Nr 249, póz. 1825;z2008r. Nr ] 16, póz. 730; z 2009r. Nr 56, poz.458; z 2010r. Nr 96 póz. 620, Nr 226 póz. 14757 uchwala się co następuje:


Uchwała (138kB) pdf

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (126kB) word

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (105kB) word

ZN-1/b DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (101kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2011, 15:03:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2094