NULL string(0) ""

Uchwała nr III/21/10Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 29 grudnia 2010określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Łabiszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.art. 7 ust. l pkt 10, art. 18 ust. 2pkt 15, art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z2001r. Nr 142. poz.1591 , z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.l271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.!568,z 2004r. Nr 102, póz. 1055,Nr 116,poz.i203,z 2005r. Nr 172, poz.i441i poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.l28,Nr 181, póz. 1337,z 2007r. Nr 48,.poz.327,Nr 138, poz.974,Nr 173, poz.!218,z 2008r. Nr 180,poz.l 111,Nr 223,poz.l458,z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 , póz.1241, z 2010r. Nr 28, póz.142 i póz.146, Nr 106, poz.675)oraz art.27 ust.3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz.U.z 2010r. Nr 127 , poz.857 ) i art.221,ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.!240,z 2010r. Nr 28,poz.l46, Nr 96, poz.620, Nr 123 , póz. 835, Nr 152, póz. 1020 ) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr III/21/10
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2010


określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Łabiszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

art. 7 ust. l pkt 10, art. 18 ust. 2pkt 15, art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z2001r. Nr 142. poz.1591 , z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.l271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.!568,z 2004r. Nr 102, póz. 1055,Nr 116,poz.i203,z 2005r. Nr 172, poz.i441i poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.l28,Nr 181, póz. 1337,z 2007r. Nr 48,.poz.327,Nr 138, poz.974,Nr 173, poz.!218,z 2008r. Nr 180,poz.l 111,Nr 223,poz.l458,z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 , póz.1241, z 2010r. Nr 28, póz.142 i póz.146, Nr 106, poz.675)oraz art.27 ust.3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz.U.z 2010r. Nr 127 , poz.857 ) i art.221,ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.!240,z 2010r. Nr 28,poz.l46, Nr 96, poz.620, Nr 123 , póz. 835, Nr 152, póz. 1020 ) uchwala się , co następuje:


Uchwała (154kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (7 stycznia 2011, 15:15:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2272