Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno – sportowego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.15.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 21 października 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w toku prowadzonej procedury przetargowej stwierdza, że nie jest w stanie zwiększyć kwoty jaką miał przewidzianą na realizację przedmiotu zamówienia w związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  

zamówienie na:

Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.17.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 16 września 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie termin związania ofertą oraz nie przedłożył dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art.226 ust.1 pkt 12 Pzp. Oferta następnego wykonawcy znacznie przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizacje przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie - przetarg powtórzony

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.14.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 24 sierpnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w toku prowadzonej procedury przetargowej stwierdza, że nie jest w stanie zwiększyć kwoty jaką miał przewidzianą na realizację przedmiotu zamówienia w związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.13.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 18 sierpnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 260 ust. 1 w związku z art. 255 pkt 1 ustawy Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) – zwaną dalej Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.  

zamówienie na:

Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.8.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 24 czerwca 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Dostawa opraw oświetleniowych w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.5.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 14 czerwca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „pzp”, Zamawiający informuje, że musi wprowadzić do treści SWZ zmiany, które prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z zamówieniem pierwotnie określonym. W związku z tym Zamawiający, zgodnie z art. 256 pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, mając na uwadze, że unieważnienie to następuje przed upływem terminu składania ofert, gdyż wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn – etap IV

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.1.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 24 lutego 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu została złożona oferta przez firmę WIMAR Sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo na kwotę 3 852 717,68 zł brutto. Złożona oferta wstępna spełniała wymogi zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także zabezpieczona była wartością wadialną wymaganą przez Zamawiającego. Przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poinformował na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://josephine.proebiz.com/pl/tender/17283/summary), że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT w wysokości 3 319 494,88 PLN. Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w toku prowadzonej procedury przetargowej stwierdza, że nie jest w stanie zwiększyć kwoty jaką miał przewidzianą na realizację przedmiotu zamówienia (tj. 3 319 494,88 zł brutto).  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)