Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.18.2018
wartość: 373403,67
termin składania ofert: 4 stycznia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu z zastrzeżeniem art. 90 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)