Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Dostawę wraz z montażem siłowni plenerowej i placu zabaw w ramach Otwartej Strefy Aktywności

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro
nr sprawy: IGM.271.13.2018
wartość: 102 000 zł brutto
termin składania ofert: 6 września 2018  15:25
przyczyna unieważnienia: Postępowanie przetargowe unieważnione - w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – Etap III

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: ogłoszenie poniżej 30 000 euro
nr sprawy: IGM.271.8.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2018  15:30
przyczyna unieważnienia: wykonawca z najkorzystniejszą ofertą odstąpił od podpisania umowy, w związku z powyższym Zamawiający powtarza postępowanie  

zamówienie na:

Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie, ul. Nadnotecka 2

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.9.2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 ustawy Pzp. W przedmiotowym postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 07.06.2018r. do godziny 11:00, nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.  

zamówienie na:

Budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.6.2018
wartość: ponizej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej (firmy: Techwater Marek Jarosz ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz – cena: 543 327,90 zł brutto) znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)