Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.6.2016
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 w zw. Z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją w/w przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

zamówienie na:

Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2016r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.4.2016
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)