Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2015r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.18.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2015r. ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.3.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.2.2014
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)