Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Budowa układu inteligentnej sieci wod-kan. wraz z systemem EBOK dla obsługi odbiorców usług na obszarze gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.5.2023
wartość: powyżej 'progów unijnych' na podst. ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 sierpnia 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  

zamówienie na:

Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy z możliwością negocjacji
nr sprawy: IGM.271.4.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 28 marca 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w toku prowadzonej procedury przetargowej stwierdza, że nie jest w stanie zwiększyć kwoty jaką miał przewidzianą na realizację przedmiotu zamówienia w związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)