Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku 2018

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.11.2017
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku 2018, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez PKS w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 58 skr. poczt. 21, 85-097 Bydgoszcz, za cenę 228 830 zł brutto  

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.10.2017
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do realizacji zamówienia wybrano: a) w części 1: firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 673 902,52 zł brutto; b) w części 2: firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 217 248,25 zł brutto  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn w roku 2018

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.9.2017
wartość: powyżej 209000 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 1315440,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Nowe Dąbie, Władysławowo, Jeżewo

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.8.2017
wartość: 96589,10
termin składania ofert: 5 października 2017  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do realizacji zamówienia wybrano: a) w części 1 firmę Magic Garden sp. z o. o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość za cenę 27 921,00 zł brutto; b) w części 2 firmę Fit Park ul. Powstańców Wlkp. 74, 87-100 Toruń za cenę 59 778,00 zł brutto 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie Część 2: Budowa sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: IGM.271-1.6.2.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  11:00
wynik postępowania: Informujemy, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym, które opublikowane była na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także w bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju (nr ogłoszenia 1042890), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Pracownię Archeologiczną ARCHEO Aneta Trzcińska - Kałużna, ul. Kaliska 7/1, 85-602 Bydgoszcz za cenę 6000 zł. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy. W wyniku prowadzonej procedury Wykonawca otrzymał ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium oceny ofert: a) cena – waga 80% - 80 pkt, b) czas podjęcia reakcji na zgłoszenie Zamawiającego – waga 20% (min. 2 godz. max. 8 godz.) – 20 pkt.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie”

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: IGM.271-1.6.1.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  11:00
wynik postępowania: 1. Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym w ramach którego Zamawiający dopuszczał możliwość złożenia ofert na jedną lub dwie części zamówienia tj.: Część 1 dotyczyła pełnienia nadzoru inwestorskiego dla Budowy zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na Stacji Uzdatnia Wody, część 2 dotyczyła pełnienia nadzoru inwestorskiego dla budowy sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie. Zapytanie ofertowe opublikowane było na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także w bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju (nr ogłoszenia 1042869), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: a) Część 1: Biuro Inżynierii i Środowiska s. c. Ewa Pianowska i Marek Pianowski ul. Staroszkolna 16/28 85-209 Bydgoszcz za cenę 29 520,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy. W wyniku prowadzonej procedury Wykonawca otrzymał ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium oceny ofert: - cena – waga 80% - 80 pkt, - czas podjęcia reakcji na zgłoszenie Zamawiającego – waga 20% (punktacja zgodna z kryteriami oceny zawartymi w Warunkach Zamówienia ) – 20 pkt. b) Część 2: Zakład Usług Technicznych Wiesław Nurowski, Kołuda Mała, 88-160 Janikowo za cenę 14 760,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 5 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy. W wyniku prowadzonej procedury Wykonawca otrzymał ocenę w wysokości 86 pkt. z uwzględnieniem kryterium oceny ofert: - cena – waga 80% - 80 pkt, - czas podjęcia reakcji na zgłoszenie Zamawiającego – waga 20% (punktacja zgodna z kryteriami oceny zawartymi w Warunkach Zamówienia ) – 6 pkt.  

zamówienie na:

Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.6.2017
wartość: poniżej 5 225 000,00
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: informacja o wyniku przetargu z dnia 12.07.2017r. dotycząca części 1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do realizacji zamówienia w: Części 1 dotyczącej Budowy zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na Stacji Uzdatniania Wody, wybrano ofertę złożoną przez firmę TECHWATER Marek Jarosz ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz za cenę 1 303 782,61 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 60%, rękojmia 20%, gwarancja 20%. informacja o wyniku przetargu z dnia 19.07.2017r. dotycząca części 2 I. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do realizacji zamówienia w: 1) Części 2 dotyczącej Budowy sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie wybrano ofertę złożoną przez firmę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Sp. z o. o. „ALFA” ul. Toruńska 300 85-880 Bydgoszcz za cenę 2 068 593,26 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 93,34 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 60%, rękojmia 20%, gwarancja 20%.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej Jeżewo - Ojrzanowo

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.5.2017
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: W prowadzony postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dot.: Modernizacji drogi gminnej Jeżewo - Ojrzanowo wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG sp. z o. o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław za cenę 497 177,86 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt.  

zamówienie na:

Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzanowie, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.4.2017
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: W prowadzony postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dot.: Budowy zbiornika wody pitnej i przebudowy stacji ujęcia wody w Ojrzanowie, wybrano ofertę złożoną przez firmę EUROAQUA sp. z o. o., sp. k. ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań za cenę 419 986,44 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt.  

zamówienie na:

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.3.2017
wartość: 211534,00
termin składania ofert: 17 marca 2017  10:15
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO Jacek Kulupa, Kąkolewice dz. Nr 60, 64-840 Budzyń za łączną szacunkową wartość przedmiotu zamówienia 260 768,61 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę na: Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt.  

zamówienie na:

Dostawa kruszywa na teren gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.2.2017
wartość: 172716,50
termin składania ofert: 16 lutego 2017  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Bydgoskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych sp. z o. o. ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz za łączną szacunkową wartość przedmiotu zamówienia 218 940,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę na: Dostawę kruszywa na teren gminy Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 97 pkt. 

zamówienie na:

Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn w 2017r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.1.2017
wartość: 372277,50
termin składania ofert: 9 lutego 2017  10:00
wynik postępowania: W prowadzony postępowaniu do realizacji przedmiotowego zadania została wybrana oferta złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowo - Transportowe AUTOTRANSPORT Paweł Konopa, Smerzyn 60, 89-210 Łabiszyn za szacunkową łączną cenę 452 025,00 zł brutto  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)