Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.27.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 12 stycznia 2023  09:00
wynik postępowania: w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w części I nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 2. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w części II Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18 41-940 Piekary Śląskie.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)