zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.15.2019
wartość: ponizej 221 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do realizacji zamówienia w: Części 1 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w zakresie taryf: C11, G11, C12a, C12b, C21, wybrano ofertę złożoną przez firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 631 965,39 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty – cena – waga 100%. Części 2 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w zakresie taryfy C11o wybrano ofertę złożoną przez firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 292 029,21 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – waga 100%.