zamówienie na:

Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.6.2017
wartość: poniżej 5 225 000,00
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: informacja o wyniku przetargu z dnia 12.07.2017r. dotycząca części 1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do realizacji zamówienia w: Części 1 dotyczącej Budowy zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na Stacji Uzdatniania Wody, wybrano ofertę złożoną przez firmę TECHWATER Marek Jarosz ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz za cenę 1 303 782,61 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 60%, rękojmia 20%, gwarancja 20%. informacja o wyniku przetargu z dnia 19.07.2017r. dotycząca części 2 I. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do realizacji zamówienia w: 1) Części 2 dotyczącej Budowy sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie wybrano ofertę złożoną przez firmę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Sp. z o. o. „ALFA” ul. Toruńska 300 85-880 Bydgoszcz za cenę 2 068 593,26 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 93,34 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 60%, rękojmia 20%, gwarancja 20%.  
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_112390_2017 (515kB) pdf
informacja o wyniku przetargu cz. 2 (48kB) pdf
informacja o wyniku przetargu cz. 1 (68kB) pdf
Protokół z otwarcia kopert z ofertami (372kB) pdf

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_95060_2017 (156kB) pdf
ogłoszenie_523493_N_2017 (685kB) pdf
SIWZ_IGM_271_6_2017_zmieniono (1105kB) pdf
załącznik_nr1 (134kB) word
załącznik_nr2 (94kB) word
załącznik_nr3 (89kB) word
załącznik_nr4 (102kB) word
załącznik_nr5 (91kB) word
załącznik_nr6 (90kB) word
załącznik_nr7 (248kB) pdf
załącznik_nr8 (3756kB) zip
załącznik_nr9 (3522kB) zip
załącznik_nr10 (3538kB) zip
załącznik_nr11 (1192kB) pdf
załącznik_nr12_zmieniony (1291kB) pdf
załącznik_nr13 (7596kB) pdf
załącznik_nr14 (117kB) pdf
załącznik_15 (16934kB) zip
załącznik_nr16 (2535kB) zip
załącznik_nr17 (10694kB) pdf
załacznik_nr18 (11979kB) zip
załącznik_nr19 (71kB) pdf
załącznik_nr20 (65kB) pdf
załącznik_nr21_dodano (1313kB) pdf
załącznik_nr22_dodano (785kB) pdf
Zmiany
w dniu 02.06.2017r.

 Zamawiający dokonał poprawy kolejności załączników zgodnie z rozdziałem 17 SIWZ (załączniki od nr 10 do 20, w wyniku dokonania korekty załącznik nr 21 został usnięty jako zbędny)

w dniu 09.06.2017r.
Zamawiający dokonał zmian w załącznikach do SIWZ:
dodano:
- załącznik nr 21 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża konstrukcyjna i budowlana
- załącznik nr 22 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna i AKPiA
zmieniono:
- załącznik nr 12 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża drogowa

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, oraz wydłużył termin składania ofert do dnia 23.06.2017r. do godz. 11:00. Załączenie i poprawienie specyfikacji technicznych dotyczących dokumentacji w części 1 zadania nie spowodowało zmiany ogólnego zakresu prac.

ZMIANY W SIWZ
zmiany_w_SIWZ_z_dn_09_06_2017 (462kB) pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

1. Pytanie: Czy Zamawiający dla części 2 uzna referencje na roboty polegające na wykonaniu przejścia sieci wodociągowej pod dnem cieku wodnego, w technologii bez wykopowej za równoważne do wykonania przejścia sieci kanalizacyjnej pod dnem cieku wodnego?
Odpowiedź: Nie.
2. Pytanie: Czy w zbiornikach retencyjnych należy zamontować orurowanie zapewniające cyrkulację wody w całej objętości zbiornika?
Odpowiedź: Nie ma konieczności wykonania instalacji mieszającej w zbiornikach retencyjnych wody.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (1 czerwca 2017, 22:20:40)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (27 lipca 2017, 12:09:45)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 112390-2017

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1651