zamówienie na:

Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie - przetarg powtórzony

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.14.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 24 sierpnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w toku prowadzonej procedury przetargowej stwierdza, że nie jest w stanie zwiększyć kwoty jaką miał przewidzianą na realizację przedmiotu zamówienia w związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/29695/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (9 sierpnia 2022, 16:40:37)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (31 sierpnia 2022, 15:41:11)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 525